Referat

 

Referat af ordinær generalforsamling i Hagevejs Grundejerforening
den 7. juni 2014

 

Valg af dirigent: Ove Lillelund, Hagevej 151

 1. Valg af to stemmetællere: Tage Bundgaard og Poul Erik Nielsen

 2. Valg af referent: Anne Kieffer-Olsen, Hagevej 120.

 3. Dirigenten konstaterede generalforsamlingen lovligt indkaldt, og formand Børge Pedersen aflagde beretning. 
  Mødeaktiviteten har været begrænset til 2 bestyrelsesmøder, meget er drøftet og klaret pr. mail.  Vejdagen i 2013 havde ca. 40 deltagere, de fleste nogensinde og gav 12 læs affald til Sankt- Hans bålet.
  Ludvig blev op til vinteren 2013 bestilt til at profilere begge de store veje. Tidspunktet var rigtig godt, da det i vinter kun har været nødvendigt at reparere huller i vejene 3 gange. Efter kontakt til Hostebro kommune, blev grøften på Klitvejen renset op, underføringen under vejen  spulet igennem, og det har medført, at vandet nu bedre kan komme væk fra grøften langs østsiden af udstykningen. 
  Stier og rabatter er i maj sprøjtet for ukrudt af et autoriseret firma. Der er indkøbt et læs vejgrus. Ved parcellerne 141 til 145 er der afhøvlet rabatter og fjernet hybenbuske, ligeledes er der bestilt grus til vendepladsen. 
  Det sker, at en bil forvilder sig ind på stien langs engarealerne til Bjerghuse. En bom er udelukket, da lodsejerne har vejret til deres engparcel, men måske kan vi få vej og park i Holstebro kommune til at give os et skilt, da stien er en del af cykelruterne på margueritruten og fjorden rundt. Firmaskiltet ved indkørslen på Hagevejstår ca. ½ m inde på privat grund, så foreningen kan intet gøre ved det.
  Der er oprettet en digital post kasse efter krav fra myndighederne.
  Der er kommet 2 forslag til idebanken: At lægge kort over området ud på hjemmesiden - det er gjort, et besøg på redningsstationen i Thorminde, hvilket gennemføres i dag.
  Pt. er kun 70 af 204 grundejere registreret på hjemmesiden. Vi opfordrer til at blive registreret og til at skubbe til de medlemmer (naboer, venner)  som endnu ikke har gjort det. 
  Stormen Bodil væltede en del træer på foreningens fællesområder, nogle steder blev stierne også ødelagt af træenes rødder. Vemb skovservice blev bestilt til at rydde op. Da vi nu skulle have flishuggeren ind på stierne, besluttede vi samtidig at tynde ud i træerne. En del grundejere benyttede også chancen, nu maskinen var i området, til på egen regning at få fjernet nogle træer. Udgiften for grundejerforeningen til oprydning og udtynding blev på 12.075 kr. Ludvig blev bagefter bestilt til at rykke trærødderne op samt reparere stierne med stabilgrus, udgifterne hertil blev på ca. 4500,00 kr. Formanden har modtaget 200,00 kr. for ekstra oprydning efter de 2 entreprenører. 
  Vi har i år oprettet en ny konto i Vestjysk bank, som tilbød en meget bedre rente end Ringkøbing Landbobank, da vi skulle have en ny renteaftale i forbindelse med regnskabsafslutningen. Den nye bankaftale vil give foreningen ca. 8000 kr. mere i rente pr år. Foreningens driftkonto fortsætter uændret i Ringkøbing landbobank. 
  På grund af problemer med overfladevandet har Hagevej 71 har fået lov til at lægge en kloakledning ned på den sydlige side på stikvejen ved nr. 16, ledningen er blevet forbundet til brønden på Hagevej ud for nummer 16.
  Til legepladsen blev sidste år indkøbt et vippedyr, balancebræt og et nyt håndboldmål. I år skal der kun laves nogle små reparationer. Det var planlagt, at der skulle købes et kolbøttestativ til godt 4000,00 kr. plus ca. 9000,00 kr. til entreprenørarbejde. Det syntes Gunnar var for dyrt. Han gravede selv ud, hjalp entreprenøren, lavede selv kolbøttestativet selv og sparede legepladsen for en masse penge. Tusind tak tik Gunnar for det. Kassebeholdningen på legepladskontoen er 6927,00 kr. Kontingentet til 2014 er uændret 20 kr. pr. medlem, som skal forelægges for de forskellige generalforsamlinger til endelig godkendelse.
  Udskiftning af medlemmer til bestyrelsen har vi også drøftet. Vi synes, at det er bedre, at vi allerede nu ser os om efter nye personer, der på sigt vil indtræde i bestyrelsen, frem for at vi måske pludselig skal finde 2 eller 3 nye. Hvis de ikke på nuværende tidspunkt er klar til at indgå i bestyrelsen, kunne de i første omgang være suppleanter og begynde at deltage i bestyrelsesmøderne. 
  Alle grundejerforeninger i kommunen har været til møde med politiet og Holstebro kommune ang. sikring af sommerhuse mod tyveri og om redningsvejsskiltene langs kysten. Ang. tyveri blev vi opfordret til at holde øje med usædvanlig trafik og fremmede i området. Hvis man ser noget unormalt, kontakt politiet. For at undgå tyveri blev det foreslået, at prøve at få huset til at se så beboet ud som muligt. Ang. alarm 112 blev vi oplyst om, at hvis man lægger den ind på de nye telefoner som en app vil redningskøretøjerne få den korrekte adresse oplyst, ellers skal man oplys nummeret på det nærmeste redningsvejskilt .
  Ud for Hagevej nr. 99,  på nordvestsiden af stien til Bjerghuse, er der fældet et par store grantræer, og vi synes godt, at de, som har gjort det, kunne rydde op efter sig i stedet for at lade affaldet ligge og flyde. Træerne stod ikke på grundejerforeningens jord, så det må være den pågældende lodsejer, der selv tager sig af det.
  Der har været taget kontakt til post og skraldemændene om at dæmpe farten og sætte skraldespandene ordenligt efter tømning. Henvendelsen blev positivt modtaget, og jeg synes selv, det har hjulpet. 
  Vi har lige fået henvendelse om, at folk fra Hagevej bliver chikaneret, når de benytter vejen fra Helmklit ned til campingpladsen. For år tilbage fik Anette og Henning Slavinsky påbud om ikke at ride med deres islænderheste på Helmklits områder. Vi drøftede også ridning i vores område på vores generalforsamling og besluttede at gå i dialog med Anette og Henning, om at hvis de lukkede vejen for os, lukkede vi også for ridning og færdsel i vores område. Det resulterede dengang i et brev med en aftale. Vi har lige drøftet sagen, og vores holdning er at skrive et brev, hvori vi konstaterer, at da Slavinsky ikke overholder den indgåede gamle aftale, men jager og overfuser vore grundejere med grove ukvemsord, når de i god tro benytter vejen ned til campingpladsen, så ønsker vi ikke længere, at de færdes, i vores område, hverken på heste, til fods, på havetraktor, eller cykel, men henvises til at benytte Hagevej / Helmklitvej til deres engparcel. Vi vil gerne høre generalforsamlingens mening.
  Beretningen blev godkendt.

 4. Regnskabet blev fremlagt af kasserer Tage Madsen. Han forklarede, at den store udgift til vejvedligeholdelse skyldes, at udgifterne for forrige år, først blev betalt i år, og at det er grunden til, at driftsresultatet har været negativt på minus 15.623,90 kr.
  Nogle efterlyste en klarere opdeling i drift og status, men generalforsamlingen var generelt tilfreds med både regnskabet og dets aflæggelse.

 5. Ingen indkomne forslag

 6. Sekretær Jette Ganzler oplyste, at der er sket meget på hjemmesiden, og at man gerne modtager gode ideer til den. Hun opfordrede kraftigt til at lade sig registrere på hjemmesiden. Det sparer foreningen for penge til porto m.m., der er sparet 600 kroner på de 70 registrerede. Det er også vigtigt  at oplyse bestyrelsen om det, når huse skifter ejer. Vi får ikke længere automatisk besked fra kommunen om ejerskifte.

 7. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer: Børge Pedersen, Bente Pedersen og Niels Jørgen Skytte blev genvalgt. Som suppleanter valgtes Niels Bo Christensen, nr. 150, og Peter Pedersen, 61.

 8. Valg af en bilagskontrollant: Poul Erik Nielsen genvalgt, suppleant: Gert Jacobsen, 115.

 9. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, hvilket blev godkendt.

 10. Evt. Dirigenten opfordrede til, at alle får ryddet op efter stormen Bodil. Anne Kieffer-Olsen gjorde opmærksom på, at man seks gange om året – gratis – kan bestille kommunen til at hente storskrald, herunder haveaffald. Formanden oplyste, at foreningen ikke kan pålægge folk at gøre noget på deres egen grund.
  Det blev oplyst, at den nærmeste hjertestarter findes på gavlen af Husby Efterskole – man kan få en app, der fortæller om hjertestartere.

   

   

                                                                                                                         .

                                                                                                               Referent: Anne Kieffer-Olsen