Referat

Ordinær generalforsamling d. 4. juni 2022

Formand Tage Madsen, Hagevej 158, bød velkommen til alle og præsenterede bestyrelsen.

 1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent
  Niels Bonde Berthelsen, Hagevej 194, blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.
  Ole Nørgaard Nielsen, Hagevej 96, blev valgt som referent.

 2. Beretning.
  Formanden gennemgik det foregående års begivenheder. Beretningen er i sin helhed vedlagt som bilag til referatet.

  Børge Pedersen, Hagevej 55, bemærkede, at grundejerforeningen tidligere var blevet oplyst, at foreningens friareal ikke må bebygges, og undrede sig over, at Holstebro Kommune nu viser sig villige til at lovliggøre bebyggelsen herpå på Klitvej 26 og 28.
  Jens Kirk, Hagevej 136, gjorde opmærksom på, at planen for den kommende naturnationalpark i Husby Klitplantage er at indhegne hele klitplantagen helt ud til klitterne, luftede en tanke om at søge dette begrænset til lade Raketvejen være den vestlige grænse, spurgte om bestyrelsen vil gøre sin indflydelse gældende og tilbød at indtræde som repræsentant for grundejerforeningen i forhold til at kæmpe for bedst mulig offentlig adgang til området.
  Erik Jakobsen, Hagevej 204, anbefalede, at grundejerforeningen tiltræder Jens Kirks tilbud.
  Anders Bay-Andersen, Hagevej 50, uddybede sine bekymringer over mulighederne for at løse problemet med vand ved ekstremregn på egen grund på grund af et flere meter tykt lerlag og nævnte, at der også tilflyder vand fra omkringliggende grunde til Hagevej 50 ved ekstremregn. Børge Pedersen, Hagevej 55, anbefalede at grundejerforeningens bestyrelse finder en pragmatisk løsning på problemet med overfladevand ved Hagevej 50, og at foreningens bestyrelse tidligere har gjort noget lignende ved Hagevej 71. Formanden fastholdt, at spørgsmålet i så fald bør behandles på en kommende generalforsamling.

  Beretningen blev godkendt.

 3. Regnskab.
  Kasserer Niels Bo Christensen, Hagevej 150, gennemgik regnskabet, der går fra 1. april til 31. marts.
  Indtægterne udgjorde 41.200 Kr. mens de samlede udgifter udgjorde 39.734 Kr. så årets resultat blev et overskud på 1.466 Kr.

  Regnskabet blev godkendt.

 4. Legepladsen
  Der er tale om legepladsen ved Helmklink havn som havnen etablerede for mange år siden. På baggrund af at legepladsens blev brugt flittigt af samtlige grundejerforeningers medlemmer og gæster, blev der i 2012 nedsat et legepladsudvalg bestående af havnen og de 3 grundejerforeninger: Helmklit, Skindbjergvej og Hagevej, som i fællesskab blev enige om at bidrage til legepladsens vedligeholdelse.

  Gull-Britt Kjærsgaard Jepsen, Hagevej 82, gennemgik, hvem der sidder i legepladsudvalget og gennemgik udvalgets beretning. Gull-Britt oplyste desuden, at udvalget har påbegyndt arbejdet med at revidere de vedtægter, der danner rammen om samarbejdet, og at udvalget ser et behov for en stigning i bidraget til legepladsen fra næste år til 50 kr. pr. medlem, hvilket indtil videre er tiltrådt af Helmklink Havn og Helmklit Grundejerforening.
  Endeligt spurgte Gull-Britt, om enkelte af grundejerforeningens medlemmer kunne tænke sig at deltage i en kommende arbejdsdag på legepladsen. Niels Bonde Berthelsen, Hagevej 194, meldte sig i tilgift til dem, der meldte sig sidste år. Gull-Britt opfordrede andre, der gerne vil deltage, til at henvende sig til grundejerforeningens bestyrelse.
  Børge Pedersen, Hagevej 55, spurgte, om man i de nye vedtægter vil fastholde, at legepladsudvalget maksimalt må operere med en egenkapital svarende til to års kontingent, og agiterede for, at denne begrænsning bør bibeholdes.
  Niels Bo Christensen, Hagevej 150, erklærede sig uenig og mener, at vi under forudsætning af et transparent regnskab må kunne have tillid til de deltagende foreningers respektive bestyrelser.
  Endnu en grundejer tilsluttede sig Niels Bos holdning og fremhævede det fantastiske arbejde, der er lagt i legepladsen.

  Beretningen blev godkendt, hvorved grundejerforeningen også i 2022 bevilger 20 kr. for hvert af sine medlemmer til legepladsen, men at dette hæves til 50 kr. pr. medlem i 2023.

 5. Indkomne forslag
  Der var ikke indkommet forslag.

 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  Gull-Britt Kjærsgaard Jepsen, Hagevej 82, Helene Henrichsen, Hagevej 91 og Niels Bo Christensen, Hagevej 150 var på valg, og Gull-Britt havde valgt ikke at genopstille. Helene og Niels Bo blev begge genvalgt mens Karsten Lund, Hagevej 141, blev valgt ind i bestyrelsen.

  Bestyrelsen ser herefter således ud:

  Helene Henrichsen, Hagevej 91, valgt i 2022
  Karsten Lund, Hagevej 141, valgt i 2022
  Niels Bo Christensen, Hagevej 150, valgt i 2022
  Ole Nørgaard Nielsen, Hagevej 96, valgt i 2021
  Tage Madsen, Hagevej 158, valgt i 2021

  Bestyrelsen konstituerer sig snarest efter generalforsamlingen.

  Som suppleant valgtes Suzie-Ann Schulze, Hagevej 184.

 7. Valg af revisorer
  Børge Pedersen, Hagevej 55, og Poul Erik Nielsen, Hagevej 9, blev genvalgt som revisorer. Suzie-Ann Schulze, Hagevej 184, blev valgt som revisorsuppleant.

 8. Fastsættelse af kontingent.
  Bestyrelsen foreslog kontingentet uændret på 200 kr. pr. år hvilket blev vedtaget.

 9. Eventuelt.
  Formand Tage Madsen, Hagevej 158, takkede Gull-Britt for hendes indsats i såvel grundejerforeningens bestyrelse som i legepladsudvalget, og overrakte hende en gavekurv. Gull-Britt takkede bestyrelsen for godt samarbejde gennem årene.

  Formanden nævnte desuden vejdagen den 11. juni kl. 10.00 og opfordrede alle interesserede til at møde op til såvel en praktisk indsats som hyggeligt, socialt samvær.

  Grethe, Hagevej 133, spurgte, om to træer, der er gået ud på fællesarealet nord for Hagevej 133, kan blive fældet under vejdagen. Formanden redegjorde for, at det er tanken at spørge, om nogle blandt grundejerne kunne tænke sig at fælde en større del af det pågældende friareal mod at få træet; alternativt at få en entreprenør til at gøre det. Formanden nævnte desuden, at grundejerforeningen kun ejer halvdelen af den pågældende jordlod.

  Ove Lillelund, Hagevej 151, gjorde opmærksom på højt græs og anden vildtvoksende beplantning ved de små stolper ved vejchikanerne, og tilbød at klippe det med en græstrimmer. Formanden takkede for tilbuddet og supplerede med, at det muligvis også kan blive nødvendigt at få en entreprenør med lidt kraftigere udstyr på banen.

  Formanden gjorde opmærksom på, at der afholdes Skt. Hans arrangement med bål på havnen den 23. juni. Der kan købes pølser, øl og sodavand fra kl. 19:00, og borgmester H.C. Østerby holder båltale kl. 20:00. Bålpladsen er åben fra 4. juni for deponering af grene, men vi skal huske at stakke det godt op.

  Sdr. Nissum Borgerforening har foræret os en bænk med ryglæn. Lige nu ligger den usamlet ved den eksisterende bænk overfor Hagevej 176, men påtænkes sat op, så den eksisterende bænk kan anvendes som bord foran den nye bænk.

  Ivar Skree, Hagevej 102, efterlyste støvbinder. Formanden forklarede, at grundejerforeningen har valgt ikke længere at stille støvbinder til rådighed. Ivar blev opfordret til eventuelt at fremsætte forslag om indkøb af støvbinder til næste års generalforsamling

  Børge Pedersen, Hagevej 55, gjorde opmærksom på, at stierne er ved at gro til i ukrudt, og efterlyste bedre vedligeholdelse af stierne, blandt andet i form af ukrudsbekæmpelse, enten ved afbrænding eller sprøjtning.

  Jens Kirk, Hagevej 136, frarådede brug sprøjtegift på stierne.

Formanden takkede dirigenten for sin håndtering af generalforsamlingen, takkede bestyrelsen for godt samarbejde og ønskede alle en god sommer.