Hagevejs Grundejerforening

Vedtægter

Navn-hjemsted-formål:

§1

Foreningens navn er: Hagevejs Grundejerforening.

Dens hjemsted er: Holstebro kommune.

§2

Foreningens formål er at varetage alle medlemmers interesser og være med til at vedligeholde og værne om naturen i området samt påvirke offentlige myndigheder og lovgivningsmagten til gavn for grundejerne.

§3

Enhver ejer af fast ejendom på Hagevej kan være medlem og nogle er pligtige hertil ifølge deklaration på grundene. Selskaber skal repræsenteres af en navngiven person.

§4

Medlemskab ophører når et medlem ikke mere ejer fast ejendom på Hagevej. Endvidere ved restance udover 1 år, dog skal medlemmet først i brev opfordres til at berigtige restancen indenfor 1 mdr. Såfremt restancen senere betales, vil medlemmet kunne optages igen. Eksklusion af foreningen kan kun ske efter bestyrelsens indstilling til generalforsamlingen og med halvdelen af de fremmødtes sanktion. Afgørelsen er inappellabel. En eksklusion medfører kun at medlemmet ikke kan deltage i foreningens møder og fritager således ikke medlemmet for de fælles økonomiske forpligtigelser.

§5

Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Det betales helårs vis forud. Der kan ikke ske refusion af erlagt kontingent. Ændring i kontingentets størrelse kan kun ske ved beslutning af generalforsamlingen med simpelt stemmeflertal af de fremmødte. Kontingentet opkræves hvert år sammen med ejendomsskatterne for hvilket foreningen betaler Holstebro Kommune en aftalt pris.

§6

Generalforsamlingen er øverste myndighed. Den årlige generalforsamling afholdes inden juni måneds udgang i nærheden af sommerhusområdet. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal fremsættes skriftlig til formanden senest 1.april. Forslag vil blive udsendt sammen med indkaldelsen. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen bestemmer det eller når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftlig fremsætter motiveret ønske herom overfor formanden. Som stemmeberettiget regnes alle der ikke er i restance og som har været medlem i mindst 6 mdr. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter reglen i §7.

§7

Generalforsamlingen indkaldes ved brev mindst 3 uger før. Indkaldelsen bør indeholde oplysninger om de punkter der skal behandles, samt foreningens reviderede regnskab.

§8

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Formanden oplæser årsberetningen.
  3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab.
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Valg af bestyrelses medlemmer. Suppleanter og revisorer.
  6. Indkomne forslag.
  7. Eventuelt

§9

Generalforsamlingen ledes af en dirigent. Afstemningen foregår normalt ved håndsoprækning, men dirigenten, bestyrelsen eller mindst 1 af de tilstedeværende stemmeberettigede kan begære skriftlig afstemning.

§10

Hvert matrikelnummer har 1 stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog kan ingen repræsentere mere en højst 3 stemmer.

Sager afgøres ved simpelt stemmeflertal, dog kræver beslutning om lovændringer at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og at halvdelen af disse stemmer for. Vedtages det men uden tilstrækkelig tilslutning skal det forelægges for en ekstraordinær generalforsamling der afholdes tidligst efter 1 måneds forløb og senest 2 måneder efter den ordinære generalforsamling. Stemmer halvdelen af de fremmødte for er det vedtaget.

§11

Der føres protokol over generalforsamlingen. Referat opsættes i opslagskassen når det forelægger og udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelse til ny generalforsamling næste år.

 

Bestyrelsen:

§12

Bestyrelsen består af 5 medlemmer valgt blandt foreningens medlemmer. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Tre medlemmer afgår i lige årstal og to afgår i ulige årstal. Bestyrelsen konstituerer sig selv, med formand, kasserer og sekretær.

§13

Bestyrelsen leder foreningen i henhold til lovene. Foreningen tegnes af formand eller næstformand i forbindelse med et andet bestyrelsesmedlem.

Afhændelse eller pantsætning af fast ejendom samt større investeringer kan kun ske efter generalforsamlingsbeslutning. Der må ikke investeres i værdipapirer. Foreningen kan ikke optage lån.

§14

Bestyrelsen afholder møder i det omfang det er nødvendigt. Der skal afholdes møde såfremt formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Formanden eller i hans fravær næstformanden leder møderne. Sagerne afgøres ved simpelt stemmeflertal. Der føres protokol over møderne som underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

§15

Kassereren modtager indbetalinger og foretager udbetalinger efter formandens anvisninger. Indgående beløb skal indsættes på konto i bank eller sparekasse med undtagelse af en beholdning på højst 500,00 kr. Driftskontoen må højst indeholde 50.000,00 kr. Der kan kun hæves på kontoen af kassereren i forbindelse med formanden.
På aftalekonto i bank eller sparekasse kan der kun hæves ved samtidig fremmøde af formand og kasserer.

Kassereren fører kassebog.

§16

Generalforsamlingen vælger 2 revisorer der skal gennemgå samtlige bilag, afstemme kassebeholdning og bankkonto.

§17

Regnskabsåret er: 01.04. – 31.03.

§18

Hvervene som bestyrelsesmedlemmer og revisorer er ulønnede. Dog ydes der et beløb til kørsel og telefon. Beløbet fastsættes på en generalforsamling


Fjand, april 2010.

Bestyrelsen:

 

Børge Pedersen
formand
                              Bente Pedersen
næstformand
     

Verner Sig
sekretær

  Tage Madsen
kasserer
     
Niels Jørgen Skytte  

 

 

Bilag: Besluttet på tidligere generalforsamling:

Afbrænding af grenaffald m.v. er forbudt i området. Lige som der tilstræbes/henstilles ikke at ligge grenaffald  i skel.

 

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 22. maj 2010 og på den ekstraordinære generalforsamling den 17. juli 2010.

 

Kopi af de rundsendte vedtægter underskrevet af den daværende bestyrelse.

Nyheder

Referat af ordinær generalforsamling 2024

Sankt Hans på havnen

Beretning og regnskab fra legepladsudvalget 2023

Vis eller udskriv Fjand Sangen her

Vejdag 8. juni

Generalforsamling 2024 pinselørdag

Se Hagevej fra luften

Kontaktinformation

Det er nu muligt for medlemmerne at registrere kontaktinformation. For at gøre dette, skal du anvende den personlige adgangskode anført på indkaldelser pr. brev til ordinær generalforsamling fra 2012 og frem.

Kontaktinformation for medlemmer, der tillader andre medlemmer at se denne, kan ses i medlemslisten.

Find os på
https://www.facebook.com/groups/hagevejgf/