Hagevejs Grundejerforening

Referat

PDF

Ordinær generalforsamling d. 18. maj 2024

Formand Tage Madsen, Hagevej 158, bød velkommen til alle og præsenterede bestyrelsen.

 1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent
  Niels Peter Henriksen, Hagevej 176, blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.
  Børge Pedersen, Hagevej 55, og Verner Sig, Hagevej 190, blev valgt som stemmetællere. Ole Nørgaard Nielsen, Hagevej 96, blev valgt som referent.

 2. Beretning
  Formanden gennemgik det foregående års begivenheder. Beretningen er i sin helhed vedlagt som bilag til referatet.

  Frands Petersen, Hagevej 197, spurgte, om det betyder, at vi fremover får fire skraldespande. Formanden svarede, at vi får to spande ud over den ene, vi allerede har, men at de to ekstra spande kan fjernes igen, såfremt vi kan anvise plads til en miljøstation. Lars Troelsen, Hagevej 187, spurgte, om man kunne tænke sig at købe en del af for eksempel matrikel 31a til en miljøstation. Dette er dog ikke foreneligt med de krav Nomi4s har stillet til placeringen. Børge Petersen, Hagevej 55, spurgte, om bestyrelsen har tænkt sig at gøre noget ved det i beretningen nævnte plankeværk på grundejerforeningens vejareal, hvortil formanden svarede, at det har man, men at bestyrelsen ikke er helt klar til det p.t.

  Beretningen blev godkendt uden yderligere spørgsmål.

 3. Regnskab
  Kasserer Niels Bo Christensen, Hagevej 150, gennemgik regnskabet, der går fra 1. april til 31. marts.

  Indtægterne udgjorde 41.200 Kr. mens de samlede udgifter udgjorde 84.491 Kr. så årets resultat blev et underskud på 43.291 Kr. De største udgifter er: vejvedligehold, støvbinder og advokatbistand i forbindelse med skelforretningen omtalt på sidste års generalforsamling.

  Regnskabet blev godkendt uden spørgsmål.

 4. Legepladsen
  Der er tale om legepladsen ved Helmklink havn som havnen etablerede for mange år siden. På baggrund af at legepladsens blev brugt flittigt af samtlige grundejerforeningers medlemmer og gæster, blev der i 2012 nedsat et legepladsudvalg bestående af repræsentanter for havnen og de 3 grundejerforeninger: Helmklit, Skindbjergvej og Hagevej, som i fællesskab blev enige om at bidrage til legepladsens vedligeholdelse.

  Helene Henrichsen, Hagevej 91, gennemgik legepladsudvalgets beretning.

  Udvalget har holdt tre møder primært med fokus på vedligehold og forbedringer af legepladsen, en arbejdsdag samt forberedt legepladsen forud for det årlige syn.

  Legepladsen benyttes af såvel små som større børn, og udvalget bestræber sig på at tilgodese begge målgrupper. Regnskabet balancerer med et lille overskud. Helene opfordrede til at bistå ved den kommende arbejdsdag i august, og nævnte, at man også kan bidrage ved at hjælpe med at slå græsset ved legepladsen, og at man ikke behøver møde op med egen plæneklipper.

  Beretningen blev godkendt, hvorved grundejerforeningen også i 2024 bevilger 50 kr. for hvert af sine medlemmer til legepladsen.

 5. Indkomne forslag
  Ingen

 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Helene Henrichsen, Hagevej 91 og Suzie-Ann Schulze, Hagevej 184 var på valg, villige til genvalg og blev begge genvalgt.

  Niels Bo Christensen, Hagevej 150, var også på valg men ønskede ikke genvalg. Frank Iversen, Hagevej 141, tilbød at indtræde i bestyrelsen og blev valgt.

  Bestyrelsen ser herefter således ud:

  Frank Iversen, Hagevej 141, valgt i 2024
  Helene Henrichsen, Hagevej 91, valgt i 2024
  Ole Nørgaard Nielsen, Hagevej 96, valgt i 2023
  Suzie-Ann Schulze, Hagevej 184, valgt i 2024
  Tage Madsen, Hagevej 158, valgt i 2023

  Bestyrelsen konstituerer sig snarest efter generalforsamlingen.

  Som suppleanter valgtes Lars Troelsen, Hagevej 187, og Frands Petersen, Hagevej 197.

 7. Valg af revisorer
  Børge Pedersen, Hagevej 55, blev genvalgt som revisor, mens Poul Erik Nielsen, Hagevej 9, ikke ønskede genvalg. I stedet valgtes Niels Bo Christensen, Hagevej 150, som den anden revisor.
  Birgitte Bay-Andersen, Hagevej 50, blev valgt som revisorsuppleant.

 8. Fastsættelse af kontingent
  Bestyrelsen foreslog kontingentet uændret på 200 kr. pr. år hvilket blev vedtaget.

 9. Eventuelt
  Tage Bundgaard, Hagevej 118, gjorde opmærksom på en uhensigtsmæssig højdemæssig placering af et rør mellem en bæk og en grøft i området, hvilket bestyrelsen vil se på.

  Henrik Jessen, Hagevej 35, slog til lyd for, at kontingentet fremover justeres, så regnskabet balancerer. Han betvivlede desuden umiddelbart værdien af den spredning af støvbinder på vejene, der blev vedtaget på generalforsamlingen i 2023, men det synspunkt blev imødegået af adskillige fra salen. Endelig spurgte han til det forhold om plankeværk på grundejerforeningens vejareal, der blev nævnt i beretningen, og om grundejerforeningen ikke bør agere?
  Suzie-Ann Schulze, Hagevej 184, svarede, at et billigt og mere miljøvenligt alternativ til at bruge støvbinder er at lægge knust asfalt på vejene, at det i forhold til respekt for skel er vigtigt, at vi hver især griber i egen barm, samt at hun om nødvendigt gerne så generalforsamlingen pålægge bestyrelsen at være opsøgende i forhold til brud i forhold til skel mod grundejerforeningens jord.
  Dorthe Møller Henriksen, Hagevej 176, mente, at det at grusvejene støver igen skyldes, at de trænger til ny støvbinder.
  Børge Pedersen, Hagevej 55, fortalte, at Helmklit Grundejerforening har forsøgt sig med knust asfalt, men at det på varme sommerdage blev så blødt, at man slæbte tjærespor ind i sommerhusene.
  Jens Erik Pedersen, Hagevej 178, tilsluttede sig, at et kontingent på 200 kr. udmærket kan sættes op, og tilsluttede sig synspunktet om, at bestyrelsen bør agere i forhold til kendte brud i forhold til skel mod grundejerforeningens jord.

  Verner Sig, Hagevej 190, advarede om uheldige erfaringer på Helmklink Havn i forbindelse med brug af nøglebokse, som tidligere blev nævnt i forhold til adgang til plæneklipperen ved legepladsen.

  Erik Jakobsen, Hagevej 204, spurgte ind til, hvorfor bestyrelsen endnu ikke er klar til at gå ind i skelsagen om det fejlplacerede plankeværk nævnt i beretningen, hvornår man forventer at blive det, samt foreslog at generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at agere. Formanden takkede for generalforsamlingens uformelle opbakning til at agere men gjorde gældende, at bestyrelsen har brug for lidt luft i forhold til den forrige skelforretning.

  Niels Peter Nielsen, Hagevej 54, spurgte, om bestyrelsen har undersøgt alternativer til Holstebro Kommunes hidtidige opkrævning af kontingent for grundejerforeningen. Formanden oplyste, at man endnu ikke har søgt konkrete alternativer, og kassereren supplerede med, at selv få medlemmer i restance vil medføre et betydeligt besvær uanset hvilken løsning, man vælger, samt at en sådan vil medføre en betydelig omkostning.

  Jette Kjær Andersen, Hagevej 125, spurgte, om der er en tidshorisont for, at vejen bliver så færdig, at der kan spredes ny støvbinder. Det er der ikke.

  Jørgen Kristiansen, Hagevej 201, spurgte, om bestyrelsen slet ikke honoreres, og foreslog, at det burde være tilfældet. Formanden oplyste, at han har en del transport til møder i området og årligt honoreres for op til 500 km jf. statens takster.

  Endeligt oplyste formanden, at bestyrelsen er i færd med at undersøge udgiften til at få lagt stenmel på cykelstien fra stamvejen mod Bjerghuse.

Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

Formanden takkede dirigenten for sin håndtering af generalforsamlingen, takkede Poul Erik Nielsen, Hagevej 9, for sin indsats som intern revisor gennem 43 år, takkede Niels Bo Christensen, Hagevej 150, for sin indsats som kasserer de seneste 10 år, takkede bestyrelsen for godt samarbejde og ønskede alle en god sommer.

Nyheder

Referat af ordinær generalforsamling 2024

Sankt Hans på havnen

Beretning og regnskab fra legepladsudvalget 2023

Vis eller udskriv Fjand Sangen her

Vejdag 8. juni

Generalforsamling 2024 pinselørdag

Se Hagevej fra luften

Kontaktinformation

Det er nu muligt for medlemmerne at registrere kontaktinformation. For at gøre dette, skal du anvende den personlige adgangskode anført på indkaldelser pr. brev til ordinær generalforsamling fra 2012 og frem.

Kontaktinformation for medlemmer, der tillader andre medlemmer at se denne, kan ses i medlemslisten.

Find os på
https://www.facebook.com/groups/hagevejgf/