Hagevejs Grundejerforening

Vedtægter for udvalget

Vedtægter for legepladsen Helmklink Havn m.m.

§1

I/S Helmklink Havn stiller den syd- og vestlige del af matr. nr. 30 h, Sdr. Nissum Mark, Sdr. Nissum vederlagsfrit til rådighed for drift af en legeplads og afholdelse af arrangementer til gavn for områdets beboere.

§2

Legepladsen drives af et udvalg på 4 medlemmer, hvor grundejerforeningerne på Skinbjergvej, Helmklit, Hagevej og I/S Helmklink Havn hver udpeger et medlem. Udvalget konstituerer sig selv med formand og kasserer.

§3

Udvalgets opgave er, at føre tilsyn med legepladsen og forestå den nødvendige vedligeholdelse. Til brug herfor udarbejder udvalget en aktivitetsplan, budget og regnskab, der forelægges grundejerforeningernes og havnens generalforsamling til godkendelse, herunder fastsættelse af et bidrag pr. medlem i de respektive grundeejerforeninger og interessenter i Helmklink Havn. Medlemsbidraget skal være indbetalt til udvalgets kasserer senest den 15. april. Legepladsens andel af fællesudgifter til renovation, vand, forsikringer og renholdelse af toiletter er 1.500 kr. pr. år. Legepladsens indtægter og udgifter føres som et særskilt regnskab. Udvalgets kassebeholdning/formue må ikke overstige to års kontingent.

§4

Udvalgets opgave er endvidere at afholde den årlige Sct. Hans fest, der som udgangspunkt skal hvile i sig selv rent økonomisk. Udvalget er også kontaktorgan til andre organisationer/foreninger, der ønsker at afholde et arrangement på arealet. Fælles for disse arrangementer er, at havnens affaldscontainer, toilet og tekniske installationer stilles vederlagsfrit til rådighed. Bort set fra legepladsens drift, påtager Helmklink Havn sig intet ansvar for disse arrangementers afvikling

§5

Udvalget holder møde med de respektive formænd efter behov, dog mindst en gang om året forud for de enkelte generalforsamlinger, - senest den 15. april. Der føres protokol over udvalgets virksomhed.

Således vedtaget den 20. april 2012

Nyheder

Vejdag d. 10. juni

Ordinær generalforsamling pinselørdag d. 27. maj

Referat af ordinær generalforsamling 2022

Beretning og regnskab fra legepladsudvalget 2021

Se Hagevej fra luften

Ovenstående er de seneste nyheder. Du kan finde dem alle under Nyheder og arrangementer

Kontaktinformation

Det er nu muligt for medlemmerne at registrere kontaktinformation. For at gøre dette, skal du anvende den personlige adgangskode anført på indkaldelser pr. brev til ordinær generalforsamling fra 2012 og frem.

Kontaktinformation for medlemmer, der tillader andre medlemmer at se denne, kan ses i medlemslisten.

Find os på
https://www.facebook.com/groups/hagevejgf/