Hagevejs Grundejerforening

Referat

Referat af ordinær generalforsamling i Hagevejs grundejerforening
den 11. juni 2011

 1. Valg af dirigent: Poul Handrup, Hagevej 97
 2. Valg af to stemmetællere: Svend Erik Nielsen og Gønge Pedersen
 3. Valg af referent: Anne Kieffer-Olsen
 4. Dirigenten konstaterede generalforsamlingen lovligt indkaldt, og formand Børge Pedersen aflagde beretning. Bestyrelsen har i årets løb sørget for vejforbedring og vedligeholdelse på blandt andet strækningerne Hagevej 76-101, 102-106 og 107-114. Bumpene på 16-75 er rettet op og forbedret. En række grøfter er renset og en enkelt rørlagt, ligesom kloakrør er repareret for skader efter trærødder. Der har været holdt vejdag, der gav 12 læs afklip. Bestyrelsen har undersøgt, om foreningen eventuelt skulle købe ens postkasser til alle i forbindelse med den nye postlov, men har efter at have kigget på de eksisterende resolveret, at man nok foretrækker forskellige kasser. Børge Pedersen efterlyste generalforsamlingens holdning til, om bestyrelsen skal arbejde på at anskaffe en hjertestarter. Han oplyste, at der ikke er regler for træers højde, og at naboer må tale sig til rette om dette emne. Bestyrelsen har købt støvbinder, der kan hentes hos Verner Siig, Hagevej 190, hvis man lige ringer i forvejen på 23 32 67 79. Ordningen med grenaffald på Nr. Fjandvej er indstillet, fordi grundejerforeningerne afkræves hver 15.000 kroner for flisning oven i de 1000 kroner hvert medlem i forvejen betaler til genbrugsstationen. Holstebro Kommune vil/kan ikke længere køre addresse-labels ud til foreningen, hvilket gør det meget besværligt at sende post til medlemmerne. Foreningen har givet 10.000 kroner i støtte til legepladsen på Helm Klink Havn. Bestyrelsen vil drøfte ansøgning om yderligere støtte til havnens legeplads, men mener dog, at også andre grundejerforeninger bør bidrage.
  Debatten koncentrede sig først om hjertestarter, hvor konklusionen blev, at ingen kan anvise, hvor en lokal hjertestarter skulle placeres, eller hvem der skulle være ansvarlig for dens vedligehold m.m. Det fremgik dog også, at mange vil sætte pris på, at der findes en tættere på end i Sdr. Nissum eller Thorsminde. Der kan gå op til 40 minutter efter alarmering, før en ambulance når frem til Hagevej.
  Udsendelse af post til medlemmerne gav anledning til flere indlæg. Flere efterlyste, at dagsordener m.m. kan sendes ud pr. e-mail, og at foreningen får en hjemmeside. Andre talte for, at breve kan afleveres i postkasserne ved sommerhusene. Konklusionen blev, at post fra foreningen fremover leveres i sommerhusets postkasse, medmindre ejeren beder om at få det sendt til en anden adresse. Det kan gøres ved at skrive til Børge Pedersen, Hvedevænget 23, 6990 Ulfborg. Samtidig arbejder bestyrelsen videre med e-mail løsning og hjemmeside.
 5. Regnskabet blev aflagt af kasserer Tage Madsen. Tommy, Hagevej 153, spurgte til kørselsudgifternes størrelse, som formand Børge Pedersen henviste til punkt 7. Både dirigenten og indehaver af Hagevej 82 hæftede sig ved renteindtægtens størrelse og efterlyste muligheden for at placere foreningens formue til en bedre forrentning. Børge Pedersen henviste til, at foreningen ifølge vedtægterne ikke må investerer i værdipapirer.
 6. Ingen indkomne forslag.
 7. Bestyrelsen bad generalforsamlingen tage stilling til størrelsen af kørselsgodtgørelse til bestyrelsesmedlemmer for at deltage i et møde på en hverdagsaften. Formanden forudså alvorlige problemer, hvis hele bestyrelsen bor langt fra Hagevej. En længere debat, hvor muligheden for telefonmøder og påpegning af, at man ikke har mødepligt, blandt andet blev nævnt, mundede ud i, at bestyrelsen så vidt muligt skal holde sine tre-fire årlige møder i weekenden, og at bestyrelsesmedlemmer ellers kan få statens lille takst, pt. Cirka 2 kroner pr. kilometer.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Dagordenen siger valg af tre, men da Niels Jørgen Skytte først blev valgt sidste år, var han alligevel ikke på valg. Tage Madsen blev genvalgt, og Jette Ganzler Kristensen, Hagevej 46, blev nyvalgt. Hun har forstand på email og hjemmesider. Poul Kristensen blev genvalgt som suppleant.
 9. Kaj Ove Jespersen blev genvalgt som revisor, og Tage Bundgaard blev valgt som revisorsuppleant.
 10. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, og det blev vedtaget.
 11. Eventuelt. Ole, Hagevej 8 A, ønskede, at bestyrelsen henvender sig til myndighederne og beder om at få indført 60 kilometers hastighedsbegrænsning på Klitvej og eventuelt også svingbane ved Hagevejs udmunding. Sidste år skete en grim ulykke i krydset. Formanden oplyste, at det er forsøgt tidligere, men at bestyrelsen nu prøver igen, eventuelt sammen med andre grundejerforeninger og måske Fjand Strand, der er anlagt efter den seneste henvendelse til myndighederne.

Generalforsamlingen sluttede med, at formanden takkede for god ro og orden.
Ref. Anne Kieffer-Olsen.

 

Nyheder

Referat af ordinær generalforsamling

Beretning og regnskab fra legepladsudvalget

Ordinær generalforsamling pinselørdag d. 4. juni

Vejdag d. 11. juni

Se Hagevej fra luften

Ovenstående er de seneste nyheder. Du kan finde dem alle under Nyheder og arrangementer

Kontaktinformation

Det er nu muligt for medlemmerne at registrere kontaktinformation. For at gøre dette, skal du anvende den personlige adgangskode anført på indkaldelser pr. brev til ordinær generalforsamling fra 2012 og frem.

Kontaktinformation for medlemmer, der tillader andre medlemmer at se denne, kan ses i medlemslisten.

Find os på
https://www.facebook.com/groups/hagevejgf/