Hagevejs Grundejerforening

Referat

Referat af ordinær generalforsamling i Hagevejs Grundejerforening

den 18. maj 2013.

1. Valg af dirigent: Ove Lillelund, Hagevej 151

2. Valg af to stemmetællere: Tage Bundgaard og Poul Erik Nielsen

3. Valg af referent: Anne Kieffer-Olsen.

4. Dirigenten konstaterede generalforsamlingen lovligt indkaldt, og formand Børge Pedersen aflagde beretning. Vejdagen havde 15 deltagere, og forinden havde en professionel klippet udvalgte træer ned. Stierne er sprøjtet af en professionel. På grund af skybrud måtte stikvejene to gange repareres, og formanden har otte gange i årets løb repareret veje, hvortil der er indkøbt 20 kubikmeter vejgrus. En planlagt vejrenovering med skrabning til profil er på grund af den hårde vinter forsinket, men gennemføres snarest af entreprenør.

En grundejer har bedt om lov til at fælde træer på fællesareal ved nr. 169-173. Bestyrelsen svarer, at vedkommende skal spørge alle berørte grundejere, og hvis de indvilger, skal fældningen ske på egen regning.

Alle opfordres til at beskære deres træer og buske ved veje og stier og til at overholde hastighedsbegræsningen. Et ønske om skiltning på tysk om hastigheden er afvist af bestyrelsen af principíelle grunde.

Nye grundejere får en velkomstmail. Foreningen er nu kommet på netbank.

Medlemmer må fortsat bruge opslagskassen til opslag om udlejning, men opslaget må fremover højst være i A5-størrelse.

Formanden har undersøgt muligheden for at holde generalforsamling i Fjand Gårdbutik. Der var udlejet i år, og den er en del dyrere end campingpladsen.

Forsøget med vejsalt til støvbinding faldt ikke heldigt ud. Der købes støvbinder, der kan hentes i nr. 190 efter telefoni k aftale på 23 32 67 79.

Vedtægter for legepladsudvalget ved Helmklink Havn er vedtaget og siger bl.a. at udvalget højst må have to års kontingent stående på kontoen. Bestyrelsen har undersøgt spørgsmålet fra sidste års generalforsamling om et bilag og fået en tilfredsstillende forklaring.

Legepladsudvalget vil fremover stå for arrangementerne ved havnen.

Der var spørgsmål om en genoptagning af grenordningen på Nørre Fjandvej. Formanden oplyste, at det ikke kan lade sig gøre, fordi pladsen ikke er miljømæssigt godkendt til flisning.

5. Regnskabet fremlagt af kasserer Tage Madsen. Det blev påpeget, at den angivne kassebeholdning retteligt ikke er årets driftsresultat, men foreningens formue. Det blev også efterlyst, at det af regnskabet fremgår, hvordan formuen er fordelt på foreningens konti.

6. Ingen indkomne forslag

7. Sekretær Jette Ganzler Kristensen præsenterede foreningens hjemmeside, som nu kan er klar til medlemsregistrering. Hun opfordrede kraftigt medlemmerne til at lade sig registrere, så de fremover kan modtage meddelelser pr. email, og understregede, at folks personlige kode står på indkaldelsen til årets generalforsamling. Bestyrelsen ser også meget gerne, at edlemmerne bruger sidens idébank og lægger billeder ind til galleriet. Via hjemmesiden erdet nemt at komme i kontakt med bestyrelsen.

8. Valg af to bestyrelsesmedlemmer: Tage Madsen og Jette Ganzler Kristensen blev begge genvalgt. Poul Kristensen og Jens Kirk genvalgtes som 1. og 2. suppleant.

9. Kaj Ove Jespersen blev genvalgt som bilagskontrollant og Poul Kristensen som suppleant.

10. Bestyrelsen foreslog uændret kontinget, hvilket blev godkendt.

11. Eventuelt. Michael Abildgaard Lisbjerg gjorde opmærksom på, at Redningsstationen i Thorsminde betjener hele området med ambulance og ofte er først fremme ved ulykker. Stationen modtager gerne besøg af foreninger, så det kunne være en mulighed forgrundejerforeningen.

Formanden oplyste, at han har modtaget henvendelse fra en anden grundejerforening i området angående Holstebro Kommunes spildevandsplan. Den siger, at vi kan regne med, at man i 2016 begynder forundersøgelserne til kloakering af Hagevej.

Steen Høj Nielsen gjorde opmærksom på, at skraldebilen i vinter har ”kørt tosset” og fræset rabatter op. Andre mente, at slamsugeren havde været værst, og atter andre at Post Danmark heller ikke tager behørigt hensyn. Formanden vil gå i dialog med kommunen og blev opfordret til at sende en mail til Post Danmark om problemet.

Poul Kristensen foreslog, at der opsættes vejskilt med legende børn – det kan tyskerne forstå.

Bente Pedersen efterlyste opgravning af grøften under den østlige gren af Hagevej, da der i vinter har stået usædvanligt meget vand oven for den. Formanden mente, at der er hul igennem, men lovede at køre forbi og kigge på det.

Ref.

Anne Kieffer-Olsen

Nyheder

Referat af ordinær generalforsamling

Beretning og regnskab fra legepladsudvalget

Ordinær generalforsamling pinselørdag d. 4. juni

Vejdag d. 11. juni

Se Hagevej fra luften

Ovenstående er de seneste nyheder. Du kan finde dem alle under Nyheder og arrangementer

Kontaktinformation

Det er nu muligt for medlemmerne at registrere kontaktinformation. For at gøre dette, skal du anvende den personlige adgangskode anført på indkaldelser pr. brev til ordinær generalforsamling fra 2012 og frem.

Kontaktinformation for medlemmer, der tillader andre medlemmer at se denne, kan ses i medlemslisten.

Find os på
https://www.facebook.com/groups/hagevejgf/