Hagevejs Grundejerforening

Referat

Hagevejs Grundejerforening

Ordinær generalforsamling d. 3. juni 2017

1. Valg af dirigent, valg af 2 stemmetællere, valg af referent Formand Børge Pedersen, Hagevej 55, præsenterede bestyrelsen, og bød alle nye grundejere velkommen. Ove Lillelund, Hagevej 151, blev valgt som dirigent, og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Tage Bundgaard, Hagevej 118, og Niels-Jørn Schmidt, Hagevej 101, blev valgt som stemmetællere. Ole Nielsen, Hagevej 96, blev valgt som referent.

2. Beretning. Formanden gennemgik det foregående års begivenheder. Der har i år været afholdt to bestyrelsesmøder, og en række ting er klaret pr. mail mellem de to møder. En enkelt grundejer har meddelt, at indkaldelsen til generalforsamling pr. mail var havnet i vedkommendes spambakke, så alle bedes være opmærksomme på den risiko. Der er i år så vidt vides kommet seks nye grundejere til, og formanden bad om, at vi såfremt grunde eller sommerhuse handles privat uden ejendomsmægler, for eksempel internt i famlien informerer bestyrelsen om dette. Årets første aktivitet var vejdagen, hvor 32 fremmødte ud over at have en fornøjelig dag - sørgede for at grene langs stierne blev trimmet, græs slået ved vejchikanerne m.v. Tak til alle, der deltog. Der blev afholdt Sankt Hans på havnen, men trods stort fremmøde gav arrangementet et lille underskud på ca. 700 kr. Legepladsens Venner afholdt harmonikatræf på havnen, hvilket gav et beskedent overskud på 226 kr. til legepladsen.Tak til de, der står for disse arrangementer. Hullerne i vejene er blevet fyldt op med grus seks gange i årets løb, beplantningen langs grøften til højre ved indkørslen på Hagevej klippet ned, det samme med et par buske ved grøften på stikvejen fra nr. 17 til 75. Træerne til højre for udkørslen på Klitvej er skåret tilbage for at forbedre udsynet mod nordvest, og huller i asfalten ved udkørslen på Klitvej er blevet repareret af kommunen. Stormen Urd gjorde ikke den store skade i området, væltede dog et par træer i det nordøstlige hjørne, men disse er fjernet. Ved bestyrelsesmødet i efteråret gik bestyrelsen en tur ad veje og stier, for at se vejenes beskaffenhed, og om buske og træer langs veje og stier trængte til beskæring. Under denne gennemgang fandt man fire steder, hvor beskæring var påkrævet. Bestyrelsen sendte breve til de fire grundejere, og tre af disse reagerede positivt og beskar deres planter, mens den fjerde ignorerede henvendelsen. I maj var et par cyklister tæt på et sammenstød med en bil på stikvejen fra nr. 17 til 75 på grund af dårligt udsyn som følgende af den manglende beskæring. Bestyrelsen overvejer at inddrage kommunen i sagen, men synes dels ikke, det burde være nødvendigt, dels at det er urimeligt, at de skal føle sig uvenner med enkelte grundejere, blot fordi de som bestyrelse varetager det frivillige hverv, vi har valgt dem til. A-vejene er udlagt i 12 meters bredde, B-vejene i otte meter og de små biveje i seks meters bredde, og bestyrelsen opfordrer alle grudejere til at medvirke til, at vejene holdes fri for beplantning i disse bredder inden for rimelighedens grænser af hensyn til fremkommeligheden for de store køretøjer, der betjener os, i almindelighed og vores allesammens sikkerhed i særdeleshed. Under samme rundtur konstaterede bestyrelsen, at to af de store veje trængte til at blive profileret inden vinteren. Der er blandt grundejerne angiveligt delte meninger om, hvordan vejene bør vedligeholdes, men bestyrelsen gør dette efter bedste evne og i samråd med en entreprenør, men er altid lydhør, hvis vi som grundejere har idéer til, hvordan tingene gøres mest hensigtsmæssigt. Stier og rabatter er igen i år blevet sprøjtet af et autoriseret firma. Renterne på foreningens konti er faldet, men det har ikke været muligt at få egenkapitalen forrentet bedre andre steder, så man fastholder Vestjysk Bank. Regnskabet udviser et lille underskud. Holstebro Kommune har meddelt, at prisen for opkrævning af kontingent til grundejerforeningen vil stige fra 15 til 23 kr. pr. medlem. Bestyrelsen har drøftet, hvordan vi får flere til at registrere deres kontaktinformation på hjemmesiden, og hjælper gerne, hvis nogen har problemer med at gøre det. Man opfordrer også os alle til at huske at vedligeholde oplysningerne, især hvis man skifter mailadresse, så mail fra bestyrelsen for eksempel indkaldelse til generalforsamling kommer frem. Man har også overvejet, om vedtægterne bør revideres, især hvad angår formen for indkaldelse til generalforsamling og bestemmelsen om, hvordan referat af generalforsamlingne skal udsendes, og det er noget, bestyrelsen vil se mere på i den kommende periode. Der er afsat penge i budgetforliget i kommunen til cykelsti blandt andet mellem Husby og Bjerghuse, i 2019 1 mio. kr. til projektering og i 2020 9 mio. kr. til etablering. Såfremt det lykkes kommunen at få medfinansiering fra staten, kan etableringen måske ske tidligere endnu. Bestyrelsen har sammen med Bjerghuse GF ansøgt om at få etableret en hastighedsbegrænsning på 60 km/t fra Hagevej og forbi Bjerghuse. Vi har for 10 år siden selv forsøgt at få hastighedsgrænsen sat ned til 70 km/t, men fik dengang afslag. Grundejerforeningen har fået tilbud om medlemskab af foreningen Fritidshusejerne formedelst 3.060 kr. pr. år, men har takket nej. Vi kan hver især melde os ind for 199 kr. pr. år, hvis vi får lyst, og bestyrelsen kan være behjælpelige med kontaktinformation. Foreningen hævder at arbejde for fritidshusejeres interesser inden for områder som skatter, afgifter, opvarmning, internetdækning, kloakering, indbrud m.m. De tre grundejerforeninger for henholdsvis Skindbjergvej, Helmklit og Hagevej har i forening stillet en række spørgsmål til kommunen vedrørende den påtænkte nye spildevandsplan og kloakering: 1) Er der dokumentation for, at spildevandsanlæggene i Nr. Fjand forurener Nissum Fjord? 2) Er der dokumentation for, at spildevandsanlæggene forurener grundvandet? 3) Er der dokumentation for at spildevandsanlæggene forurener drikkevandet? 4) Hvad vil en ny transportledning samt udvidelse af rensningsanlægget i Ulfborg koste, og hvilke økonomiske konsekvenser indebærer det for Vestforsynings kunder, herunder sommerhusejerne? 5) Eksisterer der efter kommunens opfattelse positive begrundelser for en decentral løsning i form af nedsivningsanlæg og i givet fald hvilke? 6) Eksisterer der en detaljeret tidsplan for de politiske forhandlinger angående spildevandsplanen? Kommunen spurgte d. 4/11 2016 om grundejerforeningerne var interesserede i et møde, men man foretrak et skriftligt svar. Kommunen meddelte senere, at spildevandsplanen skulle behandles i byrådet i slutningen af januar 2017, men har senere oplyst, at den er stærkt forsinket, og først forventes klar i fuldt omfang til præsentation for politikerne i foråret 2018. Inden endelig udarbejdelse af spildevandsplan for vort sommerhusområde ønsker kommunen dialog med os, hvilket forventes at ske i efteråret 2017. Børge takkede bestyrelsen for godt samarbejde. Beretningen blev godkendt uden spørgsmål eller bemærkninger.

3. Regnskab. Kasserer Tage Madsen, Hagevej 158, gennemgik regnskabet. Grundejerforeningen har haft en indtægt på 40.879 kr. primært i form af kontingent. De samlede udgifter udgjorde 44.105 kr. heraf størstedelen til vedligeholdelse af veje, stier og grøfter, hvilket har resulteret i et planlagt driftsunderskud på 3.226 kr. Der blev spurgt til indtægten på 1.700 kr. kaldet "Helmklink Havn, telt" og anført, at den rettelig burde hedde "Legeplads, telt". Posten udgør en begrænset underskudsgaranti til det årlige harmonikatræf, idet der er bogført en udgift på 1.700 kr. til leje af telt, men i fald arrangementet giver overskud en tilsvarende indtægt. Dette er en ti år gammel aftale, men Tage oplyste, at aftalen nu er ophørt. Regnskabet blev godkendt.

4. Legepladsen Niels Bo Christensen, Hagevej 150, fremhævede, at der er tale om legepladsen ved Helmklink Havn etableret i samarbejde mellem havnen og grundejerforeningerne for henholdsvis Hagevej, Helmklit og Skindbjergvej. Niels Bo gennemgik beretningen fra legepladsudvalgets formand, Gunnar Juul Sørensen. Beretningen, regnskaber og referater fra møder i legepladsudvalget er at finde på grundejerforeningens hjemmeside. Beretningen blev godkendt, hvorved grundejerforeningen også i 2017 bevilger 20 kr. for hvert af sine medlemmer til legepladsen.

5. Indkomne forslag Der var ikke indkommet forslag.

6. Hjemmesiden / registrering m.m. Jette Ganzler Kristensen, Hagevej 46, fortalte, at mere end 60% af os nu har registreret mail-adresse m.v. på hjemmesiden. Det er rigtig fint, men flere må meget gerne oplyse deres kontaktinformation, da det dels letter bestyrelsens arbejde, dels giver mulighed for at kunne kontakte medlemmerne hurtigere og billigere end pr. post. Det er vigtigt at vi hver især vedligeholder oplysningerne, især mail-adressen, hvis den ændres, og hvis der er behov for hjælp til dette, kan såvel Jette som Niels Bo bidrage. Jette mindede om, at vi på hjemmesiden også har en idébank, og opfordrede til, at man sender forslag og idéer til bestyrelsen.

Hagevejs Grundejerforening

 

Endeligt opfordrede Jette til at vi, hvis vi hører om ejerskifte af grunde eller sommerhuse, oplyser bestyrelsen om det.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Tage Madsen, Hagevej 158 og Jette Ganzler Kristensen, Hagevej 46 blev begge genvalgt med akklamation. Bestyrelsen ser herefter således ud: Børge Pedersen, Hagevej 55, formand, valgt i 2016 Bente Pedersen, Hagevej 119, ansvarlig for arrangementer, valgt i 2016 Jette Ganzler Kristensen, Hagevej 46, sekretær, valgt i 2017 Niels Bo Christensen, Hagevej 150, næstformand og medlem af legepladsudvalget, valgt i 2016 Tage Madsen, Hagevej 158, kasserer, valgt i 2017 Preben Andersen, Hagevej 125 blev valgt som 1. suppleant og Peter Pedersen, Hagevej 61, blev genvalgt som 2. suppleant.

8. Valg af revisorer Kaj Ove Jespersen, Hagevej 173 blev genvalgt som revisor. Den anden revisor, Poul Erik Nielsen, Hagevej 9 blev valgt i 2016. Verner Sig, Hagevej 190, blev valgt som revisorsuppleant.

9. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslog kontingentet uændret på 200 kr. pr. år på trods af det beskedne driftsunderskud. Dette blev vedtaget.

10. Eventuelt. Per Kjeldsgaard fra Fjand Gårdbutik har talt med folk fra Nørhede, der har talt med Holstebro Kommune om den kommende spildevandsplan, og fået at vide, at den sandsynligvis først kommer i 2018. Nørhede står angiveligt først for i forhold til kloakering, hvilket kan medføre, at kloakering kan komme til at ligge 10-15 år ude i fremtiden for vort område. Cykelstien har været alt for lavt priorieteret. Eleverne på Husby Efterskole benytter multihallen i Sdr. Nissum 3-4 gange om ugen, og sættevognstransporterne gør cykling mellem Husby og Sdr. Nissum særdeles farligt, især for børn. Planlagt projektering af ny cykelsti i 2019 og etablering i 2020 opleves som meget sent, og man forsøger derfor at finde statsmidler, der kan fremskynde etableringen. Der er ingen problemer med lodsejerne, det er udelukkende et spørgsmål om vilje og økonomi. Arne Volsgaard, Hagevej 82, gjorde opmærksom på, at hvis der kommer store vindmøller op i området, skal vi sørge for at sikre så stor en del af de puljemidler, der ofte afsættes til investering i lokalsamfundet i den forbindelse, som muligt. Annette Hatting, Hagevej 53, spurgte, om det er muligt at etablere en pentanguebane på legepladsen? Bestyrelsen vil sende spørgsmålet videre til legepladsudvalget. Formanden takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen, takkede forsamlingen for god ro og orden, og slog et slag for vejdagen lørdag d. 10. juli, samt for at legepladsens venner afholder henholdsvis Skt. Hansbål fredag d. 23. juni og harmonikatræf d. 21. juli, hvor overskuddet for begge arrangementer går ubeskåret til legepladsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyheder

Referat af ordinær generalforsamling

Beretning og regnskab fra legepladsudvalget

Ordinær generalforsamling pinselørdag d. 4. juni

Vejdag d. 11. juni

Se Hagevej fra luften

Ovenstående er de seneste nyheder. Du kan finde dem alle under Nyheder og arrangementer

Kontaktinformation

Det er nu muligt for medlemmerne at registrere kontaktinformation. For at gøre dette, skal du anvende den personlige adgangskode anført på indkaldelser pr. brev til ordinær generalforsamling fra 2012 og frem.

Kontaktinformation for medlemmer, der tillader andre medlemmer at se denne, kan ses i medlemslisten.

Find os på
https://www.facebook.com/groups/hagevejgf/