Hagevejs Grundejerforening

Referat

Ordinær generalforsamling d. 23. maj 2015

 1. Valg af dirigent
  Ove Lillelund, Hagevej 151, blev valgt som dirigent.
  Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

 2. Valg af 2 stemmetællere
  Tage Bundgaard, Hagevej 118, og Poul Erik Nielsen, Hagevej 9, blev valgt som stemmetællere.

 3. Valg af referent
  Ole Nielsen, Hagevej 96, blev valgt som referent.

 4. Beretning
  Formand Børge Pedersen, Hagevej 55, præsenterede kort bestyrelsens medlemmer, og gik videre med beretningen.
  Mødeaktiviteten har været begrænset men suppleret med drøftelser pr. mail og telefon efter behov.
  Vejdagen blev afholdt med succes, og formanden takkede for indsatsen.
  Der er opsat skilte med ridning forbudt i området, og skiltningen er godkendt af kommunen og politiet. Et ridning-forbudt-skilt er dog desværre allerede forsvundet.
  Grundejerforeningen har sammen med Helmklit Grundejerforening arbejdet på at få stien/vejen, der går fra den sydlige del af Helmklit og ned til campingpladsen, åbnet igen, desværre uden at der har kunnet opnås enighed med ejerne af Klitvej 18. Ejeren af marken vest for stien/vejen har dog venligt stillet 1,5 – 2m af markens kant til rådighed for vor færdsel. Formanden henstiller til, at man fuldt ud respekterer ejendomsretten for Klitvej 18, ikke færdes på deres gårdsplads, ikke fodrer hestene, ikke benytter motorkøretøjer på strækningen og viser størst muligt hensyn.
  Vejene er blevet grundigt vedligeholdt, og der er som vanligt indkøbt støvbinder, der efter forudgående aftale kan hentes på Hagevej 55 (tlf. 28634092) eller Hagevej 190 (tlf. 23326779).
  Flere af grøfterne er blevet renset op, mens enkelte afventer høsten på de tilstødende marker. Udgiften til oprensning sådanne steder deles mellem lodsejer og grundejerforeningen.
  Forrentningen af kassebeholdningen er for nedadgående men dog fortsat positiv.
  Medlemmernes registrering af kontaktinformation på hjemmesiden går trægt. Formanden opfordrer til at så mange som muligt oplyser kontaktinformation på hjemmesiden, og også kontakter bestyrelsen, såfremt man sælger. Begge dele vil lette bestyrelsens arbejde betydeligt.
  Bestyrelsen har været repræsenteret ved et indledende møde om eventuel kloakering. Efter nugældende lov er der en beskyttelseslinje 300 m fra vandværker inden for hvilken man søger at undgå nedsivningsanlæg. Fjand Vandværks boringer er dog 200 m dybe og beskyttet af et tykt lerlag, og skønnes derfor ikke i akut fare for forurening. Myndighederne fortsætter arbejdet med vurdering af de faktiske forhold, herunder grundvandsstand, grundenes størrelse, eksisterende kloakledningers kapacitet m.v. og disse undersøgelser vil munde ud i en ny spildevandsplan for perioden 2016 til 2020.
  Sdr. Nissum Borger og Idrætsforening har taget initiativ til et møde blandt lokale foreninger om etablering af en cykelsti fra Husby til Bjerghuse.
  Formanden takkede den øvrige bestyrelse for samarbejdet i det forgangne år.

  Der blev spurgt, om dokumenter vedrørende spildevandsplanerne kan gøres tilgængelige for medlemmerne. Formanden oplyste, at de vil kunne ses på grundejerforeningens hjemmeside.

  Beretningen blev herefter godkendt.

 5. Regnskab
  Kasserer Tage Madsen, Hagevej 158, gennemgik regnskabet. Foreningen har haft en indtægt på 49.405 kr. primært i form af kontingent. De samlede udgifter udgjorde 75.179 kr. heraf størstedelen til vedligeholdelse af vejene, hvilket resulterer i et planlagt driftsunderskud på 25.774 kr.

  Der blev spurgt, om grundejerforeningen ejer andre aktiver end de, der fremgår af regnskabet. Grundejerforeningen ejer også 112.770 m2 jord, der dog ikke kan udstykkes men principielt kan sælges til ejere af nabogrunde. Disse må i så fald heller ikke bygge på jorden, men kan udnytte et tilkøb til at bebygge deres eksisterende grunde i højere grad end nu. På generalforsamlingen i 2007 blev der dog truffet en principbeslutning om ikke at sælge ud af friarealet. Grundejerforeningens matrikler kan ses på hjemmesiden.
  Der blev efterspurgt en lidt klarere opstilling af regnskabet, herunder at det fremgik tydeligere, om der var overskud eller underskud, samt to kolonner så det umiddelbart ville være muligt at sammenligne regnskabet med sidste års regnskab.

  Regnskabet blev herefter godkendt.

 6. Legepladsen
  Formanden gennemgik formand for legepladsudvalget, Gunnar Juul Sørensens beretning. Der er blevet etableret nye legeredskaber, legepladsen er eftertragtet og opfylder alle krav til en offentligt tilgængelig legeplads. Der har været en defekt karrusel, der nu er repareret. Sankt Hans arrangement og Harmonikatræf blev afholdt som vanligt, hvilket gav et økonomisk bidrag til legepladsen.
  Formanden oplyste desuden at man var blevet tilbudt en trampolin, hvilket man dog venligt havde takket nej til grundet sandsynlige problemer med den sikkerhedsmæssige godkendelse.

  Legepladsudvalgets beretning blev godkendt, og grundejerforeningens bidrag på 20 kr. pr. medlem til legepladsen fastholdes dermed.

 7. Indkomne forslag
  Bestyrelsen har ikke modtaget forslag.

 8. Hjemmesiden / registrering m.m.
  Jette Ganzler Christensen, Hagevej 46, fremhævede at medlemmernes registrering af kontaktinformation er vigtig, fordi vi ikke længere modtager oplysninger om grundejernes navne og adresser fra kommunen. Jette opfordrer alle til at registrere deres kontaktinformation på hjemmesiden, og også til at meddele bestyrelsen, hvis man sælger sit sommerhus. Der er p.t. cirka 80 grundejere, der har registreret kontaktinformation.
  Ud over at hjælpe bestyrelsen, danner medlemsregistreringen også grundlag for, at foreningens medlemmer kan finde telefonnummer eller mailadresse på andre medlemmer, så de kan kontaktes ved for eksempel stormskade eller indbrud.
  Jette gennemgik de to typer adgangskoder, der benyttes på hjemmesiden: den personlige adgangskode udsendes hver år pr. brev sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, og skal kun anvendes én gang, når man registrerer sin kontaktinformation på hjemmesiden. Den fælles adgangskode er en vi alle deler, og anvendes til at sikre, at kun grundejerforeningens medlemmer har adgang til for eksempel regnskabet og medlemslisten.

 9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
  Tage Madsen, Hagevej 158, og Jette Ganzler Kristensen, Hagevej 46, var begge på valg og villige til genvalg. Begge blev valgt med akklamation.

  Som suppleanter blev valgt: Niels Bo Christensen, Hagevej 150, og Jens Hvass, Hagevej 99.

 10. Valg af 1 bilagskontrollant
  Kaj Ove Jespersen, Hagevej 173, var villig til genvalg og blev valgt med akklamation.
  Gert Jakobsen, Hagevej 115, blev valgt som suppleant.

 11. Fastsættelse af kontingent
  Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, hvilket blev vedtaget.

 12. Eventuelt
  Det blev foreslået, at der anskaffes en hjertestarter. I den efterfølgende debat blev det nævnt, at det forudsættes, at nogle uddanner sig og videregiver information om brugen, at den er ret kostbar og at den også kræver en fast placering og vedligeholdelse. Tage Bundgaard, Hagevej 118, har to gange tidligere uden held ansøgt Tryg Fonden om en sådan. Elementær førstehjælp blev fremhævet som langt vigtigere end en hjertestarter. Det blev også foreslået at spørge de andre grundejerforeninger, om de kunne være interesseret i et samarbejde. Dette har dog tidligere været forsøgt uden held. Der findes i dag hjertestartere i blandt andet Sdr. Nissum, Thorsminde og Husby. Formanden nævnte, at ambulancehjælp ikke er så langt væk som tidligere, fordi man nu har en bemandet ambulance hos Falck i Ulfborg det meste af tiden. Desuden videregives information om hjertestop til de sygeplejersker, der kører i området. Formanden nævnte muligheden for at grundejerforeningen kunne afholde et antal førstehjælpskurser som et sandsynligvis bedre alternativ. Et medlem foreslog at grundejerforeningen blot køber en hjertestarter, og blev foreslået at stille dette som forslag til en kommende generalforsamling. Et medlem havde selv erfaret, at en lægeambulance var fremme 15 minutter efter alarmering, og en helikopter efter 20 minutter. Ved et andet eksempel fra i vinter var ambulancen også fremme efter 15 minutter. Der blev opfordret til, at vi hver især erhverver kundskaber i førstehjælp, og det blev foreslået at grundejerforeningen overvejer at arrangere et grundkursus i dette.

Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet, og takkede for god ro og orden.

Formanden takkede for deltagelsen, og benyttede lejligheden til at nævne kommende arrangementer: vejdagen d. 6. juni kl. 10, Sankt Hans aften på havnen d. 23. juni kl. 19 og harmonikatræf d. 17 juli kl. 17. Drikkevarer skal købes på stedet, og overskuddet går til legepladsen.

Formanden takkede dirigenten, bød alle på en forfriskning og ønskede en god sommer.

Nyheder

Referat af ordinær generalforsamling

Beretning og regnskab fra legepladsudvalget

Ordinær generalforsamling pinselørdag d. 4. juni

Vejdag d. 11. juni

Se Hagevej fra luften

Ovenstående er de seneste nyheder. Du kan finde dem alle under Nyheder og arrangementer

Kontaktinformation

Det er nu muligt for medlemmerne at registrere kontaktinformation. For at gøre dette, skal du anvende den personlige adgangskode anført på indkaldelser pr. brev til ordinær generalforsamling fra 2012 og frem.

Kontaktinformation for medlemmer, der tillader andre medlemmer at se denne, kan ses i medlemslisten.

Find os på
https://www.facebook.com/groups/hagevejgf/