Hagevejs Grundejerforening

Beretning

Beretning generalforsamling 19 maj 2018


Et år er igen lagt bag os, et år, som nok vil blive husket, for den koldeste og vådeste sommer i mange år. Vi har i år besluttet at min beretning også bliver referatet, for denne generalforsamling, der vil blive vedhæftet et beslutnings referat. Førhen har det jo næsten bare været en omskrivning af min beretning, med tilføjelse, af diverse beslutninger.

Vi har i år afholdt 2 bestyrelsesmøder, nogle af tingene der skulle tages en beslutning om, er ligesom de sidste andre år drøftet og behandlet på mail. Efter generalforsamlingen fordelte vi posterne iblandt os, Jette fortsatte som sekretær, Tage som kasserer, Niels Bo blev næstformand og medlem i legeplads udvalget, Bente fik ansvaret for arrangementer, jeg selv fortsatte som formand.

Årets første aktivitet var som sædvanlig igen i år vejdagen, vejret var med os denne dag, solen skinnede fra en næsten skyfri himmel, der mødte godt og vel 30 personer op, der blev gået godt til den med klipning langs stier og veje. Efter godt og vel et par timers hårdt arbejde var der hyggeligt samvær i bålhuset på havnen, hvor foreningen var vært med hotdog, øl og vand. En rigtig hyggelig dag, tak til alle der hjalp til denne dag.

Vi ansøgte sidste år sammen med Bjerghuse sommerhus forening om hastigheds nedsættelse til 60 km. på strækningen, 200m før indkørslen til Hagevej og hen forbi svinget i Bjerghuse, vi fik desværre afslag på hastighedsnedsættelsen på hele strækningen, hastigheden er blevet nedsat, til 70 km. på en strækning på 400 m, 200 m før Hagevej og til 200 m efter.

Stierne og enkelte vejrabatter blev i foråret sprøjtet af et autoriseret firma. Der er i år indkøbt 10 m3 grus til lapning af huller i vejene, gruset er blevet fordelt flere steder i området, gruset må gerne bruges af alle, der hvor vejene trænger til
reparation. I efteråret omkring oktober blev de store veje profileret, så regnvandet bedre kunne løbe ud til siderne. På grund af den meget regn, blev der alligevel mange huller i vejene, og det har der i år været nødvendig at fylde grus i en halv snes gange, hvilket jeg har fået et lille honorar for. Skulle der nu være nogle grundejere, som godt kunne tænke sig at overtage denne tjans, så ret en henvendelse til bestyrelsen. Der er indkøbt 3 nye skilte, vi har fået stjålet 2 stk. ridnings forbudt skilte og et skilt med teksten arbejdskørsel tilladt, prisen for de stjålne skilte blev 1496 kr. Jeg har siden været rundt ved alle skiltene og banke boltenderne flade, så møtrikkerne, måske ikke er så nemme at skrue af.

Ved indkørslen fra Klitvejen til Hagevej, er rabatten og buskene i højre side blevet klippet, grøften er efterfølgende renset op. Også i området ved 118 til 121 er grøften blevet oprenset, samtidig blev af røret der går under vejen spulet, da der har været problemer med at komme af med overfladevandet.

På vejen der føre op til sommerhusene 17-75 er der rundt i svinget til højre blevet lagt nogle store sten, dels for at beskytte græsrabatten og den grønne stander hvori telefon ledningerne er samlet. Stenene vil også være med til at nedsætte bilernes hastighed, når de svinger op af vejen.

Som nævnt ved sidste års generalforsamling ville kommunens honorar i år blive hævet for opkrævning af vores grundejerforenings kontingent, honoraret er steget fra 12 til 23 kr. en stigning på næsten 92 %. I 2016 betalte vi 2472 kr. i år 4738 kr. Kommunen skriver at begrundelsen for stigningen, er at tidligere års honorar er beregnet på baggrund af en ukorrekt timepris. De skriver trods alt til sidst i brevet, at de er velvidende om, at er det en markant stigning. Ikke meget service vi kan hente hos kommunen, når man tænker på hvor mange penge vi betaler til dem i ejendomsskatter, hvad får vi for disse penge, ikke meget, da vi jo selv står for alt vedligehold af området.

Sdr Nissum borger og idrætsforening ansøgte foreningerne i området, om et tilskud til indkøb af et nyt skab til hjertestarteren, da det gamle skab var gået i stykker. Hjertestarteren er placeret til højre for indgangen, her til gårdbutikken. Vi var alle i bestyrelsen enige om, at imødekomme deres ansøgning, vores andel til skabet, blev på 850,00 kr.

Ved sidste års generalforsamling blev der ytret ønske om at anlægge en petanquebane nede på legepladsens areal, vi sendte dette ønske videre til legepladsens formand. (Mere om det, under beretningen, punkt 4 på dagsordenen, legepladsen) Vi har også drøftet hvordan vi kan få nogle flere til at registrere sig på hjemmesiden, vores medsendte brev sidste år, fik da nogle grundejere til at registrere sig, men vi ser gerne endnu flere gør det. Men vi har ikke rigtig fundet en løsning til det, måske generalforsamlingen har en rigtig god ide. En ide kunne måske være, hvis i kan se, at jeres nabo ikke har registreret sig, så opfordre vedkommende til at gøre det. Der er på nuværende tidspunkt registreret 131 personer. Jeres personlige kode som i skal bruge for at registrere jer med første gang, er ikke medsent i år, da alle har fået indkaldelsen med posten. Systemet Jette bruger til indkaldelsen på mail, kan ikke sortere de grundejere fra, der endnu ikke er registreret. Vil i registreres så kontakt Jette eller mig, så sørger vi for, at i får jeres personlige kode oplyst.

En enkelt grundejer har i år fået brev om at få sine træer klippet tilbage på stikvejen der grænser op til hans 2 grunde, der var problemer med at renovationsbiler og andre større køretøjer kunne komme forbi, uden at grenene ramte bilens spejle. (Problemet er nu blevet løst, tak for det) Vi vil gerne henstille til samtlige grundejere om, at få træer/buske klippet tilbage, hvis grenene rager ud over veje og stier. Ifølge byplanvedtægten for området er vejene udlagt i følgende bredde, A. veje i 12m, B veje 8 m. og C, de små stikveje i 6 m. Desuden skal der være en frihøjde på 4,20 m. af hensyn til redningskøretøjer m.m.

Vi også et lille surt opstød angående overholdelse af hastighedsgrænsen på de 20 km, dette gælder både grundejere og turister. Nogle kører med 30 og 40 km fart, og måske mere igennem området. Jeg har observeret at når chikanerne er passeret, så er der nogle der straks speeder op. I tørre perioder kig da lige engang i bakspejlet, støver det når der køres 20 km, så sæt da for pokker hastigheden ned til 15 km, det tager trods alt højest et til 2 min mere, for at komme frem til sit sommerhus. Til de som lejer ud, vil vi opfordre til at sætte et opslag op til gæsterne, hvor der står hastighedsgrænsen for området, og at man bør tænke på støvgenerne i tørre perioder.

Lidt om kloakeringen i området. Vi kontaktede kommunen i begyndelsen af oktober for at høre, hvornår vi ville blive indkaldt til det orienteringsmøde som vi var blevet lovet at Anne Kruse fra kommunen ville indkalde os til, i efteråret 2017. Svaret fra kommunen var at vedkommende ikke mere var ansat. Vi talte derfor med en anden person, Karin Merete Mose, som oplyste os om at mødet stadigvæk ville blive holdt, inden politisk stillingstagen, men først til foråret 2018, da en ny ingeniør skulle ansættes, der tidligst ville kunne ske, den 1 dec. 2017. Så arbejdet med spildevandsplanen ville blive yderligere forsinket. Kort efter snakken med hende, blev vi kontaktet af chefen for Natur og Miljø, Torben Mølgård. Han understregede betydningen af en dialog med os i ”øjenhøjde” om spildevandsplanen, både hvad angår proces og indhold - vel vidende, at det i sidste instans er en politisk beslutning. Men inden forslag til spildevandsplan udarbejdes, vil han tage initiativ til et møde, hvor vi får lejlighed til at fremlægge foreningernes forventninger og synspunkter.

Sidste nyt fra kommunen, modtaget her den 26 april fra en Helene Staunstrup Kvist er at de nu er i gang med det indledende arbejde til den kommende spildevandsplan. I den forbindelse samler de op på den nyeste viden, for at skabe et overblik over det kommende arbejde på spildevandsområdet, og herunder vil de naturligvis også komme ind på de fremtidige spildevandsforhold i sommerhusområderne i kommunen.

De første drøftelser angående spildevandsforhold i det åbne land vil med det politiske udvalg Natur, Miljø og Klima ske i efteråret 2018. I god tid inden sommerhusområderne drøftes politisk vil de gerne have en dialog med alle sommerhus områdets grundejerforeninger, for at høre deres holdning og input til håndtering af spildevand i sommerhusområdet. Derudover vil de præsentere de miljømæssige forhold i området samt give en generel status for spildevandsforholdene. På baggrund af disse drøftelser, vil de herefter vurdere, hvilken løsning, der antages at være den rette på kort og lang sigt, og dette vil blive præsenteret for politikerne.

Cykelstien fra Husby til Bjerghuse er blevet fremskønnet med et år Der blev i kommunens budget forlig afsat 1 million, til projektering af cykelstien i (2019) men, som nu er blevet fremskønnet til i år, og 9 millioner. til anlæggelse af stien i 2019, så nu må vi jo bare håbe, at projektet ikke bliver taget af bordet igen.

Vi har også haft møde med Rune Munk fra RAH fiber, han gav os en orientering ang. etablering af fibernet i hele vores område. (mere information på dagsordenen pkt. 9) Som I nok har bemærket, er i blevet indkaldt pr brev, da Rah fiber gerne ville have deres brochure sendt ud til alle grundejere. Vi må ifølge person dataloven ikke videregive dem jeres private adresse, derfor har vi gjort det på denne måde. Alt porto og kuverter er blevet betalt af RAH fiber.

Vi har også kigget på vedtægterne i det forgangne år, men synes ikke på nuværende tidpunkt at tiden er moden til, at ændre noget endnu.

Salget af sommerhuse i vores område er støt stigende, der er inden for de sidste par måneder solgt 5-6 huse. Husk at underrette grundejerforeningen hvis der sker familiehandler eller man handler uden ejendomsmægler, så at vi kan få de rigtige ejere registreret i vores medlemskartotek.

Der er blevet anlagt en ny vandrerute på 16 km i vores område, det er enheden for Erhverv og Turisme i Holstebro kommune, Geopark Vestjylland og Nissum Fjord Netværket der står bag den nye rute. Vandreruten går fra Helmklink havn og
fortsætter igennem landskabet ved Spidsbjerg, Marens Maw, Græm strand og tilbage gennem klitplantagen og Fjand. Vandre ruten er markeret med grønne og røde stolper, hvorpå der er skruet blå skilte med hvide pile på, som viser i hvad retning man skal gå. Der bliver opsat en informationstavle på havnen over hele ruten. Indvielsen af vandreruten var den 9 maj.

Harmonika træffet på havnen var igen i 2017 en god og hyggelig arrangement som samlede mange mennesker, Desværre har Lindø harmonikaorkester meddelt, at de ikke kommer i år, om det er slut for altid, ved jeg ikke. En stor tak skal lyde herfra, til legepladsens venner, for det store stykke arbejde de gennem årene, har lagt i disse arrangementer.

Også Sct. Hans på havnen var igen et hyggeligt arrangement, hvor der kommer også mange mennesker, både turister, sommerhus ejere og fastboende. Også tak til de personer, som hvert år ligger et stort stykke arbejde i denne aften.

Nyheder

Referat af ordinær generalforsamling

Beretning og regnskab fra legepladsudvalget

Ordinær generalforsamling pinselørdag d. 4. juni

Vejdag d. 11. juni

Se Hagevej fra luften

Ovenstående er de seneste nyheder. Du kan finde dem alle under Nyheder og arrangementer

Kontaktinformation

Det er nu muligt for medlemmerne at registrere kontaktinformation. For at gøre dette, skal du anvende den personlige adgangskode anført på indkaldelser pr. brev til ordinær generalforsamling fra 2012 og frem.

Kontaktinformation for medlemmer, der tillader andre medlemmer at se denne, kan ses i medlemslisten.

Find os på
https://www.facebook.com/groups/hagevejgf/