Hagevejs Grundejerforening

Referat

Ordinær generalforsamling d. 19. maj 2018

Årets generalforsamling startede med, at vi alle sang Fjand Sangen af P. Hold.
Formand Børge Pedersen, Hagevej 55, præsenterede bestyrelsen, og bød alle nye grundejere velkommen.

1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent
Ove Lillelund, Hagevej 151, blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.
Tage Bundgaard, Hagevej 118, og Niels-Jørn Schmidt, Hagevej 101, blev valgt som stemmetællere.
Ole Nielsen, Hagevej 96, blev valgt som referent.

2. Beretning
Formanden bød velkommen og gennemgik det foregående års begivenheder. Formandens beretning er i sin helhed vedlagt som bilag til referatet.

Børge takkede bestyrelsen for godt samarbejde.

Beretningen blev godkendt.

3. Regnskab
Kasserer Tage Madsen, Hagevej 158, gennemgik regnskabet.

Indtægterne udgjorde i 2017 41.200 Kr. mens de samlede udgifter udgjorde 46.673 Kr. så årets resultat bliver et planlagt driftsunderskud på 5.473 Kr.

Der blev spurgt til baggrunden for egenkapitalens størrelse. Formanden forklarede at denne primært er baseret på tidligere frasalg af to byggegrunde fra grundejerforeningens friarealer.

Regnskabet blev godkendt.

4. Legepladsen
Niels Bo Christensen, Hagevej 150, fremhævede, at der er tale om legepladsen ved Helmklink Havn etableret i samarbejde mellem havnen og grundejerforeningerne for henholdsvis Hagevej, Helmklit og Skindbjergvej.

Niels Bo gennemgik beretningen fra legepladsudvalgets formand, Gunnar Juul Sørensen. Beretning, regnskab med videre for legepladsen er at finde på grundejerforeningens hjemmeside.

Beretningen blev godkendt, hvorved grundejerforeningen også i 2018 bevilger 20 kr. for hvert af sine medlemmer til legepladsen.

5. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Bente Pedersen, Hagevej 119, Børge Pedersen, Hagevej 55 og Niels Bo Christensen, Hagevej 150 blev alle genvalgt med akklamation. Bestyrelsen ser herefter således ud:

Børge Pedersen, Hagevej 55, valgt i 2018
Bente Pedersen, Hagevej 119, valgt i 2018
Jette Ganzler Kristensen, Hagevej 46, valgt i 2017
Niels Bo Christensen, Hagevej 150, valgt i 2018
Tage Madsen, Hagevej 158, valgt i 2017

Bestyrelsen konstituerer sig snarest efter generalforsamlingen.

Preben Andersen, Hagevej 125 blev genvalgt som 1. suppleant og Michael Abildgaard Lisbjerg, Hagevej 191, blev valgt som 2. suppleant.

7. Valg af revisorer
Kaj Ove Jespersen, Hagevej 173 og Poul Erik Nielsen, Hagevej 9 blev genvalgt som revisorer.

Verner Sig, Hagevej 190, blev genvalgt som revisorsuppleant.

8. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog kontingentet uændret på 200 kr. pr. år på trods af de beskedne driftsunderskud de seneste to år. Dette blev vedtaget.

9. Orientering om fibernet
Niels Bo Christensen, Hagevej 150, orienterede om planerne. Bestyrelsen har haft møde med RAH-Fiber, og har indvilget i at udsende RAH-Fibers brochuremateriale. Han fremhævede, at projektet er en stor investering fra RAH-Fibers side, men at de naturligvis gør det, for at kunne tjene penge på det på sigt. Niels Bo gennemgik kort alternativerne til fibernettet, og hvad et fibernet kommer til at koste.

Vi er for RAH-Fiber en del af et område bestående af Helmklit, Helmklitvej, Nr. Fjandvej og Hagevej med i alt 430 husstande, og pr. 18. maj havde 24% af disse tilmeldt sig fibernettet med tilslutningen fra Hagevej lidt under gennemsnittet. Den oprindelige svarfrist for tilmelding d. 1. maj var blevet udsat til 1. juni.

Hvis måltallet på 40% tilslutning nås, graves der fiber ned i 2. halvår af 2018.

Tage Madsen, Hagevej 158, nævnte at Waoo har monopol på levering af Internet og kabel-TV i de to første år, men at det derefter vil være muligt for andre udbydere at benytte fiberkablerne, og at en tilsvarende mulighed aktivt udnyttes i Ulfborg.

Fiberen ”skydes” ind under fliser med videre til det enkelte sommerhus, og der monteres en udeboks på sommerhusets facade tættest muligt på vejen, og en tilhørende indeboks inde i huset.

10. Eventuelt
Hagevej 109 meldte om besvær i forbindelse med tømning af septiktanken, idet man blev truet med bøde, hvis ikke en lille busk tæt på dækslet blev fjernet, og spørger, om andre har oplevet noget lignende.

Hagevej 184 bemærkede støvgener forårsaget af biler, der kører for hurtigt, og spørger til anvendelse af slotsgrus. Dirigenten henviste til ordningen med støvbinder som medlemmer kan få udleveret ved henvendelse til formanden.

Dirigenten takkede for god ro og orden og overlod ordet til formanden for en afsluttende bemærkning. Sidstnævnte opfordrede til deltagelse i vejdagen d. 16. juni kl. 10 hvor vi mødes v. stikvejen ved nr. 178.
Han slog også et slag for Skt. Hans-bålet ved Helmklink Havn, båltalen starter kl. 20, og overskuddet går til legepladsen.
Endeligt takkede han for god ro og orden, og takkede dirigenten for sikker ledelse af generalforsamlingen.

Nyheder

Referat af ordinær generalforsamling 2023

Beretning og regnskab fra legepladsudvalget 2022

Nye vedtægter for legepladsudvalget

Se Hagevej fra luften

Ovenstående er de seneste nyheder. Du kan finde dem alle under Nyheder og arrangementer

Kontaktinformation

Det er nu muligt for medlemmerne at registrere kontaktinformation. For at gøre dette, skal du anvende den personlige adgangskode anført på indkaldelser pr. brev til ordinær generalforsamling fra 2012 og frem.

Kontaktinformation for medlemmer, der tillader andre medlemmer at se denne, kan ses i medlemslisten.

Find os på
https://www.facebook.com/groups/hagevejgf/