Hagevejs Grundejerforening

Referat

Ordinær generalforsamling d. 8. juni 2019

Formand Børge Pedersen, Hagevej 55, præsenterede bestyrelsen, og bød alle nye grundejere velkommen.

 1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent
  Niels Peter Henriksen, Hagevej 176, blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Tage Bundgaard, Hagevej 118, og Ole Lauritsen, Hagevej 23, blev valgt som stemmetællere. Ole Nørgaard Nielsen, Hagevej 96, blev valgt som referent.

 2. Beretning.
  Formanden bød velkommen, præsenterede den øvrige bestyrelse og gennemgik det foregående års begivenheder. Formandens beretning er i sin helhed vedlagt som bilag til referatet. Børge takkede bestyrelsen for godt samarbejde.

  Ole Lauritsen, Hagevej 23. bemærkede, at vi bør bakke op om kloakeringen, men betvivler at en kloakering vil komme hurtigt, Lars Petersen, Hagevej 107, mente, at grundejere med nyere nedsivningsanlæg ikke har nogen interesse i kloakering. Formanden bemærkede hertil, at nye anlæg har en afskrivningsperiode på 15 år fra anlægstidspunktet.

  Beretningen blev godkendt.
 3. Regnskab.
  Kasserer Tage Madsen, Hagevej 158, gennemgik regnskabet.

  Indtægterne udgjorde i 2018 45.045 Kr. mens de samlede udgifter udgjorde 40.848 Kr. så årets resultat blev et overskud på 4.197 Kr.

  Udgiften til porto var højere end normalt, men en stor del af denne blev refunderet af RAH Fiber.

  Regnskabet blev godkendt.
 4. Legepladsen
  Der er tale om legepladsen ved Helmklink Havn etableret i samarbejde mellem havnen og grundejerforeningerne for henholdsvis Hagevej, Helmklit og Skindbjergvej.

  Niels Bo Christensen, Hagevej 150, fremhævede at legepladsudvalgets formand, Gunnar Juul Sørensen, der netop har valgt at gå af, gennem årene har udført en kæmpe indsats for legepladsen. Beretning, regnskab med videre for legepladsen er at finde på grundejerforeningens hjemmeside.

  Beretningen blev godkendt, hvorved grundejerforeningen også i 2019 bevilger 20 kr. for hvert af sine medlemmer til legepladsen.
 5. Indkomne forslag
  Der var ikke indkommet forslag.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  Jette Ganzler Kristensen, Hagevej 46 og Tage Madsen, Hagevej 158 var på valg, men Jette Ganzler Kristensen havde valgt ikke at genopstille. I stedet foreslog bestyrelsen Ole Nørgaard Nielsen, Hagevej 96, til den ledige bestyrelsespost. Ole Nørgaard Nielsen blev valgt og Tage Madsen genvalgt med akklamation. Bestyrelsen ser herefter således ud:

  Børge Pedersen, Hagevej 55, valgt i 2018
  Bente Pedersen, Hagevej 119, valgt i 2018
  Niels Bo Christensen, Hagevej 150, valgt i 2018
  Ole Nørgaard Nielsen, Hagevej 96, valgt i 2019
  Tage Madsen, Hagevej 158, valgt i 2019

  Bestyrelsen konstituerer sig snarest efter generalforsamlingen.

  1. suppleant blev: Helene Henrichsen, Hagevej 91, 2. suppleant blev: Torben Nielsen, Hagevej 152, og 3. suppleant blev: Michael Abildgaard Lisbjerg, Hagevej 191.
 7. Valg af revisorer
  Kaj Ove Jespersen, Hagevej 173 og Poul Erik Nielsen, Hagevej 9 blev genvalgt som revisorer. Niels-Jørn Schmidt, Hagevej 101, blev valgt som revisorsuppleant.
 8. Fastsættelse af kontingent.
  Bestyrelsen foreslog kontingentet uændret på 200 kr. pr. år hvilket blev vedtaget.
 9. Eventuelt.
  Formanden rejste spørgsmålet, om vejdagen bør fortsætte i sin nuværende form på grund af beskeden deltagelse. Marianne Hellerup, Hagevej 72, foreslog vejdag om eftermiddagen samme dag, der har været generalforsamling. Dorthe Møller Henriksen, Hagevej 176, mente at vejdagen er en god tradition, der bør fastholdes. Lars Troelsen, Hagevej 187, tilsluttede sig også og fremhævede den sociale dimension. Niels Bo Christensen, Hagevej 150, foreslog at bruge sociale medier og de mailadresser, vi kender, til at minde grundejerne om vejdagen. Flemming Larsen, Hagevej 64, foreslog at give flere mulige datoer for vejdag og vælge den, der har tilslutning fra flest. Inger Jessen, Hagevej 18, fremhævede det hyggelige i at tale med andre grundejere på vejdagen.

  Kassereren nævnte, at det koster 200 kr. om året at have vores egenkapital stående i banken, men at der ikke er fundet billigere alternativer.

  Lars Troelsen, Hagevej 187, havde bemærket, at flere grøfter langs engen er sandet til. Formanden oplyste, at Naturstyrelsen regelmæssigt får deres grøfter renset op.

  Lars Petersen, Hagevej 107, nævnte den gamle campingvogn, der står på stien mod Bjerghuse. Den skæmmer området, men står på privat grund.

Dirigenten takkede for god ro og orden og overlod ordet til formanden, der takkede Jette for 8 års deltagelse i bestyrelsesarbejdet.

Nyheder

Referat af ordinær generalforsamling 2023

Beretning og regnskab fra legepladsudvalget 2022

Nye vedtægter for legepladsudvalget

Se Hagevej fra luften

Ovenstående er de seneste nyheder. Du kan finde dem alle under Nyheder og arrangementer

Kontaktinformation

Det er nu muligt for medlemmerne at registrere kontaktinformation. For at gøre dette, skal du anvende den personlige adgangskode anført på indkaldelser pr. brev til ordinær generalforsamling fra 2012 og frem.

Kontaktinformation for medlemmer, der tillader andre medlemmer at se denne, kan ses i medlemslisten.

Find os på
https://www.facebook.com/groups/hagevejgf/