Hagevejs Grundejerforening

Beretning

Beretning til generalforsamlingen den 8. juni 2019

Lige efter generalforsamlingen konstituerede vi os således. Jette fortsatte som sekretær og web ansvarlig, Niels Bo blev næstformand, Tage fortsatte som kasserer, Bente kom til at stå for arrangementer og jeg selv fortsatte som formand.

Bestyrelsesmøderne har været meget begrænset i år. Vi havde et bestyrelsesmøde i oktober, som blev afholdt på mail, og et møde her lige efter påske. Har der været noget, der skulle drøftes eller orienteres om, er det sket på mail, en dejlig og hurtig måde at formidle det på.

Vejdagen var årets første aktivitet. På dagene op til, var jeg meget nervøs for, hvor mange der ville møde op, da der samme dag var fiskens dag i Thorsminde. Men som tiden nærmede sig kl.10, myldrede det frem med grundejere, der ville give et nap med. Der mødte i alt 45 personer op. Vejret var godt og snakken gik lystigt i de par timer, vi arbejdede. Der blev tyndet godt ud i træerne alle steder, hvor det trængte til lidt klipning. Til sidst var der hyggeligsamvær i bålhuset på havnen, hvor foreningen var vært med hotdog øl og vand. Tak til alle, der på den ene eller anden måde hjalp til denne dag.

Stier og rabatter er blevet sprøjtet af et autoriseret firma. Vejene blev lige først på efteråret profileret, så vandet bedre kan løbe af. Hullerne i vejene er blevet fyldt op 7 gange i årets løb. Grene på enkelte træer på Hagevej er blevet skåret tilbage. Til arbejdet på vejen og træerne der blev klippet, er der brugt 20½ time. Vi har også lige drøftet, om lodsejerne, der har marker på venstre side af Hagevej, skal til at betale noget til vedligeholdelse af stamvejen. Vi kunne i efteråret se, at da de kørte kartofler op, var der ved at blive lavet kørespor af de tunge maskiner, lige der hvor de drejede ud på vejen fra marken. Vi vil lige følge udviklingen lidt endnu, for at se om maskinerne kommer til at lave større skader på vejen inden vi gør noget. Men vi skal jo huske at bevare et godt forhold til vores naboer, de var her trods alt først.

Den megen regn i februar og marts måned gav oversvømmelse ud på vejen ved indkørslen på Hagevej. Risten i brønden blev renset for blade mm, men det løste ikke problemet. Det viste sig, at vandet i fjorden stod så højt, at grøfterne, hvor vandet skulle løbe i, var fyldt op med vand fra fjorden. Problemet løste sig selv, da der igen blev åbnet op for slusen i Thorsminde.

Der er nu på hjemmesiden registreret 131 grundejere, som modtager post fra os på mail. Vi vil gerne have flere til at registre sig, for det letter bestyrelsens arbejde. Når vi pakker brevene med indkaldelserne, kan vi se at, at der stadigvæk er en stor gruppe, som nemt kan finde ud af at registrere sig. Vi forventer dog ikke alle grundejere kan, der vil altid være en restgruppe, som på den ene eller anden måde ikke kan gøre det.  De som kan, kom nu for pokker ud af busken, og se at få det gjort. Ønsker man ikke sine oplysninger er synlige, er der også mulighed for det i systemet. Vi i bestyrelsen er villige til at yde jer hjælp, hvis det er det der er problemet.

Der er også i år kommet en del nye grundejere i årets løb, endnu engang velkommen til jer, vi håber i vil komme til at holde af området herude.

Nu lader det til at den nye cykelsti langs Klitvejen endelig kommer til næste år. Landmålerne har her i foråret lavet udkast til tegninger, hvor cykelstien skal gå. Man forventer, at stien kan tages i brug henover sommeren 2020. Der foreligger ikke nogen endelig tidsplan hvornår stien er færdig.

Fik i marts brev fra Holstebro kommune ang. vedligehold af cykel/gangstien ved Helmklit der går ned forbi Anette og Henning Slavenskis ejendom, som ligger Klitvej 18.  De havde i november 2018 klaget til kommunen, da de ikke mente, at flere brugere af vejen overholdt aftalerne med tilskud til vedligehold af vejen. Vi har overholdt vores aftale sammen med Helmklit GF, som lød på at de skulle ringe, når de ville have de 5 m grus leveret til vedligehold af vejen, hvilket de ikke har gjort. De første 5 m grus vi leverede, blev brugt på udvidelsen af deres gårdsplads. Bestyrelsen har besluttet at vi udtræder af aftalen den 1/4 2020, da vi forhåbentlig fra næste sommer kan bruge den nye cykelsti som sikker adgangsvej til gårdbutikken m.m. Kommunen og vejens ejer Bjarne Mikkelsen har fået en skriftlig opsigelse om, at vi udtræder af aftalen. 

En enkelt grundejer har forespurgt om at få opsat flere bænke i området. Bestyrelsens holdning er, at behovet var dækket.

Vi har behandlet en ansøgning om beskæring nogle træer og buske ud for Hagevej 156. Vi gav vedkommende grundejer lov til at beskære træer og buske ned til minimum 1.20m fra træets rod, og gerne højere. Grundejeren skal selv fjerne de afklippede affald, grundejeren skal også selv spørge de lodsejerne, der har marker ude foran foreningens jord, om han må beskære deres træer.

I det tidlige efterår var jeg med entreprenøren og fiberudbyderen rundt for at godkende, hvor der skulle nedgraves fiberrør, og hvor fordeler boksene skulle placeres. Der er nu 30 % af vores grundejere, der har fået fiber installeret. Man kan kun rose firmaet, der gravede fiberrørene ned. De afleverede området i perfekt stand bagefter. Har fået oplyst fra RAH fiber, at man også i 2019 kan få fiber installeret til intro pris, 750 kr. i tilslutning (beløbet kan trækkes fra på skatte billetten) derefter betales der i 6 måneder 149 kr. derefter koster det 269 kr. pr måned.

Som flere af jer måske har set i aviserne, har kommunen sammen med lodsejere ønsker om flere sommerhuse i hele området 200 til 300. For at det kan lykkes, skal der skal flyttes (nedlægges) 135 grunde fra udstykninger på Ejsingholm, og der skal ansøges om 100 grunde hos erhvervsministeriet, fra en ekstra kvote på 1000, der bliver frigivet omkring december måned, 2019. Der arbejdes også med planer om udstykning af 70-80 grunde i Vester Husby. Bestyrelsen har behandlet en mail fra et par bekymrede grundejere, der har sommerhus, der grænser op til de arealer, som der er planer om at udstykke her i Fjand. Da der endnu ikke foreligger meget information om projektet, har bestyrelsen besluttet, at vi følger udviklingen tæt på dette område. Men en ting er sikkert, bliver planerne til noget, skal der oprettes en ny selvstændig grundejerforening. Der skal formentlig anlægges nye veje til det nye område.  Min personlige holdning er, jeg tror at det ligger langt ude i fremtiden, da der jo stadig er flere ubebyggede grunde til salg, i de nuværende udstykninger i Fjand området, ligeledes ansøges der om udstykning af grunde syd for Hagevej, som for mig virker mere attraktive end de helt åbne marker.

I efteråret var jeg sammen med Helmklit GF og Skindbjergvej GF til møde hos Miljø og teknik Holstebro kommune ang. den kommende spildevandsplan for hele området her i Fjand. Torben Mølgård fra miljø og teknik udtalte klart på mødet, at hans holdning over for politikerne er, at der skal kloakeres i hele området. Vores strategi var, at vi med miljøplanen i hånden ville prøve at få kloakeringen i Nr. Fjand udskudt så lang tid som muligt. Vi stillede dem flere spørgsmål, bla. foreslog vi på mødet, at der blev søgt om at gøre Nr. Fjand til et forsøgsområde, for nærmere at afdække fordele og ulemper i et forureningsmæssigt perspektiv ved nedsivningsanlæg. Torben Mølgård fra kommunen afviste dette forslag, da kommunen allerede har den fornødne dokumentation fx i form af alder på anlæg, længde af sivdræn og størrelse på samletankene, som har fastslået, at anlæggene i store dele af området i dag ikke lever op til de anbefalede standarder. Vi forhørte os også om lugtgener ved kloakering. Vi fik at vide, at der var ingen lugtgener var, og at de lugtgener, der var et problem i Vester Husby var løst. Der kom så kort tid efter i en artikel i Holstebro dagblad med en udtalelse fra Vest forsyning, at der stadigvæk er problemer med lugtgener ved pumpebrøndene i Vester Husby, og at de stadigvæk arbejdede med at få problemet løst. I samme artikel var der så også en udtalelse fra Torben Mølgård fra kommunen, at de var uvidende om disse problemer. Der er pt. her den 7 juni intet nyt om spildevandsplanen, da planen bliver behandlet på lukkede møder i kommunalbestyrelsen. (På rygtepladsen lyder det at der arbejdes med, at der skal laves en 10-årig plan) Det skulle være planlagt, at man begynder at kloakere Nørrehede i 2021. Referatet fra vores møde med kommunen, kan findes i sin helhed på hjemmesiden, referatet har også været slået op i opslagstavlen, siden vi fik referatet. En ting tror jeg er helt sikkert, sommerhusområderne i Nr. Fjand vil blive kloakeret, men det er et spørgsmål om hvornår, bliver det om 5 eller 10 eller 15 år, eller mere, det kan vi ikke svare på lige nu, tidspunktet vil nok også komme til at afhænge af Vest forsynings økonomi. Jeg kunne da godt tænke mig bagefter min beretning at høre, hvad grundejernes holdning er til en evt. kloakering.

Et stort problem har vi stadigvæk herude, som burde kunne løses, hastigheden. Det er ikke kun støvproblemerne i de tørre perioder, der er et problem, det er lige så meget sikkerheden, over for de små børn, der også indimellem er i området, hvis de kommer løbende fra en indkørsel og ud på vejen efter en bold eller kommer cyklende ned af bakkerne fra stikvejene og ud på vejen, er det at det kan gå gruelig galt, hvis hastigheden er for høj. Man når simpelthen ikke at bremse ned inden det er for sent. Det er ikke kun turister og andre, der kører igennem området, der kører for stærk, nej mange af vores egne grundejere, træder også for hårdt på speederen. Gør nu noget ved det inden det er for sent, sænk hastigheden til det tilladte, prik din nabo eller andre på skulderen hvis de kører for stærk. Det tager kun højest et minut længere at komme frem til sit sommerhus, hvis man kører efter den tilladte hastighed på 20 km.

Sankt Hans i 2018 blev også en god aften, selvom om naturen var tør. Gunnar Juul fik installeret en pumpe i havnen så der kunne sprayes vand ud over bålpladsen. Der kunne også denne aften købes pølser, øl og sodavand. Tak til dem som stod for dette arrangement.

En stor tak skal også lyde til Gunnar Juul fra Helmklit Gf. Gunnar har i år valgt at stoppe som formand for legepladsen. Gunnar har i mange år sørget for at legepladsens redskaber var i god og sikkert vedligeholdt stand. Endnu engang mange tak for det.

Nyheder

Vis eller udskriv Fjand Sangen her

Vejdag 8. juni

Generalforsamling 2024 pinselørdag

Referat af ordinær generalforsamling 2023

Beretning og regnskab fra legepladsudvalget 2022

Nye vedtægter for legepladsudvalget

Se Hagevej fra luften

Kontaktinformation

Det er nu muligt for medlemmerne at registrere kontaktinformation. For at gøre dette, skal du anvende den personlige adgangskode anført på indkaldelser pr. brev til ordinær generalforsamling fra 2012 og frem.

Kontaktinformation for medlemmer, der tillader andre medlemmer at se denne, kan ses i medlemslisten.

Find os på
https://www.facebook.com/groups/hagevejgf/