Hagevejs Grundejerforening

Beretning

Beretning til udsat generalforsamling 30/8 2020.

Endnu et år er lagt bag os. Et år der skiller sig meget ud i forhold til de foregående, efteråret og vinteren var meget regnfuld, og i marts måned blev landet ramt af Covid 19, hvilket ændrede mange ting i vores dagligdag, også en længere udsættelse af vores generalforsamling i år.

Der har i årets løb været afholdt 2 bestyrelsesmøder med fysisk deltagelse, det møde vi skulle have afholdt den 7 april foregik pr. mail p.g.a af Covid 19.

Årets første aktivitet var som sædvanlig vejdagen hvor 27 personer mødte op for at give et nap med at få vores områder shinet op, vejret var med os denne dag, og efter endt arbejde var der hyggelig samvær ved bålhytten på havnen hvor foreningen var vært med øl / vand og hotdog. En rigtig hyggelig dag. Tak til alle dem, der på den ene og anden måde, hjalp til på denne dag.

Stier og vejrabatter blev i maj sprøjtet af et autoriseret firma. Grøfterne på østsiden af området kontrolleret, skal efter høsten i 2020 renses op. Efter høsten i år gik jeg en tur langs grøften, og kunne konstatere at grundejernes træer mange steder spærrer adgangen til grøften. Det kræver at grundejernes træer skal beskæres. Bestyrelsen må her efter generalforsamlingen hurtig tage kontakt til grundejerne og beslutte om grundejerne selv skal klippe beplantningen tilbage, eller entreprenøren der skal rense grøften skal gøre det, da marken skal såes til, her i september.

Det våde efterår og vinter var meget hård ved vejene, der måtte i år lappes huller i vejene 13 gange, der er blevet brugt ca. 13 m3 grus til dette arbejde, og brugt 26½ timer, hvilket jeg har fået et honorar på 2650 kr. for. Entreprenøren har repareret de 3 nordligste stikveje nærmest havnen, p.g.a at kraftige regnskyl havde skylle noget af gruset væk.

I november måned blev de 2 stikveje fra nr. 16 til 75 og 76 til 101 renoveret med nyt grus, der blev brugt 50m3 grus til de 2 veje, udgiften for dette arbejde lød på godt 12.000 kr. Der var også besluttet at den store stamvej der fører ned mod havnen også skulle renoveres med 100m3 nyt grus inden vinteren 2019, en udgift på godt 25.000 kr., men som nævnt i sidste års beretning, og efter opfordring af nogle grundejere, skulle vi først undersøge om, om de lodsejere der har vejret til deres marker fra Hagevej havde pligt til at bidrage til vejens vedligehold. Vi henvendte os til kommunen som gav os medhold i det. Vi bad dem derfor om at indkalde til et vej syn. Kommunen mente dog at vi først skulle kontakte de 7 lodsejere pr. brev for at se om der kunne indgås en frivillig aftale med dem, kommunen sendte et brev ud for os, at lodsejerne skulle kontakte grundejerforeningen inden den 15 nov. for at lave en frivillig aftale. Der var 2 lodsejere der kontaktede os, en var positiv en anden negativ. Vi kontaktede så igen kommunen, og bad dem indkalde til et vej syn, da kun 2 lodsejere havde kontaktet os. Kommunen ville så først i det nye år (2020 ) indkalde alle lodsejere. Den 20 jan kontaktede jeg så igen kommunen for at høre hvor langt de var med sagen, deres svar var i uge 4 at de ville lave et vej syn i uge 5, men at de ikke ville indkalde til et fysisk vej syn, da mange af lodsejerne kom langvejs fra, ligeledes havde det ingen praktisk betydning for sagsforløb eller udfald af synet. Da jeg intet havde hørt den 20 april tog jeg igen kontakt til kommunen fik intet svar, rykkede dem for et svar midt i maj, på min mail fra 20 april, hvorefter de svarede mig, at vejsynet var udsat p.g.a Covid19, men de regnede med at de kunne lave synet efter den 8 juni. ( Men så vidt jeg ved var der ingen Covid 19 i uge 5, så en dårlig undskyldning for at det ikke var blevet gjort noget ved sagen). Har så igen kontaktet dem 29 juli og her den 25 august fået et svar, hvor de skriver at de vil gå videre med sagen. Men men, lad os nu se hvornår der sker noget.

Vi besluttede på sidste bestyrelsesmøde, som blev afholdt på mail, at vi venter til efteråret 2020 med at profilere og renovere den store stamvej med nyt grus, for at minimerestøvgenerne her i sommertiden.

Enkelte grundejere kan vi se får tømt skraldespanden i hver uge i nogle af ugerne, hvilket selvfølgelig ikke er ulovligt. Hvis man ikke ved det, eller ikke har tænkt over det, så kan der være en billigere løsning ved at tilmelde en større skraldespand til huset, så at det ikke er nødvendig at få tømt i hver uge. Vi kan så også på den måde undgå, at skraldebilen skal køre på alle vejene bare for at tømme en skraldespand hist og her. Vi i bestyrelsen vil da gerne at i der får tømt i hver uge, vil undersøge om det er en ide i at få en større skraldespand. Der findes 4 forskellige størrelser på skraldespande, 140/240/370 og 660 l. De forskellige tømnings ordninger findes på nomi4s i/s hjemmeside mail borgerservice@nomi4s.dk under renovation Holstebro kommune, eller de kan kontaktes på tlf. 96 10 62 40.

For et år siden besluttede vi at pr.1/4 2020 udtræder af aftalen , vedrørende levering af grus til vejen på østsiden af området, der går fra Klitvej 18 og ned til gårdbutikken. Når cykelstien er færdig er der ikke mange af vores grundejere der vil benytte denne vej. Udtrædelsen er aftalen er meddelt vejens ejer Bjarne Mikkelsen og Holstebro kommune.

Økonomien i foreningen er positiv, men en god økonomi kan også have negative sider. Vi fik i januar besked fra Vestjysk bank om at vi fra den 17 marts skulle til at betale negativ rente af vores kassebeholdning hos dem, hvilket ville give foreningen en større renteudgift pr. år. Tage og jeg kontaktede derfor Vestjydsk bank, Landbobanken og Thy sparekasse for at se om der var noget vi kunne gøre for at undgå denne udgift eller minimere den, men svaret var fra dem alle, at da vi har et CVR nummer, bliver vi betragtet som virksomhed. Vestjydskbank vendte så senere tilbage at vi havde en mulighed mere for at undgå negativ rente på noget af vores kassebeholdning, hvis vi flyttede vores nem konto fra Landbobanken over til dem, hvilket vi har gjort. Men, men, den aftale holdt ikke længe, den 22 april , godt en måned senere, meddelte de os at nu var grænsen for negativ rente sat ned til det halve af hvad de havde lovet os en måned tidligere. Den negative rente må vi lære at leve med, og tænke tilbage på alle de år hvor vi fik en fornuftig rente af foreningens indestående.

Der er i år brugt 8762 kr. af foreningens formue, hvilket skyldes renoveringen af de 2 stikveje, mere om det under regnskabet.

Der er i år handlet rigtig mange huse i området, endnu engang vil vi ønske de nye grundejere velkommen her på Hagevej, vi håber i vil komme til at synes om dette dejlige område.

Til orientering for alle gamle og nye grundejere, så ejer foreningen ud over kassebeholdningen også godt 102.000 m2 friareal, hvoraf de ca. 101.000 ligger i den sydvestlige del af området. Der betales ikke ejendomsskat af friarealerne. Arealerne må ikke bebygges, men må sælges som tillægs jord, til de sommerhuse/grunde der grænser op til friarealet. Et salg af jorden, kan kun ske efter en generalforsamlings beslutning.

Vores sekretær Ole, har i år sendt et brev ud til alle de grundejere vi ikke havde mail adresser på, og forespurgt om de ville give os den, ligeledes har vi kontaktet alle nye grundejere siden 2015 som vi havde mail adresser på, men som ikke havde registreret sig, at de nu fremover ville blive kontaktet på mail. En hel del grundejere har givet os et positiv svar tilbage på Ole´s brev, der er i dag 187 grundejere ud af 204, som vi nu kan kontakte på mail. Ved sidste års generalforsamling var der registreret 135, så derfor siger vi tusind tak for jeres feed back. Er der stadigvæk nogle som har mail og gerne vil registreres så kontakt Ole, han hjælper jer gerne med det.

Ole har også oprettet en face book gruppe for foreningen, Ole er administrator for gruppen. Så hvis i syntes det er en god ide, så meld jer ind der.

Om kloakeringen i området er der ikke meget nyt til os da jeg skrev denne beretning til generalforsamlingen i maj. I skrivelsen fra den 18 februar, stod der at den nye spildevandsplan vil komme i høring sidst i april 2020, og hvis der kommer ændringer i vores område, ville vi få besked om høringens start. En artikel i maj måned i Holstebro dagblad kan jeg læse, at kloakeringen starter i Nørrehede i 2021, og det vil ske over 3 år, fra 2021 til 2023. Derefter er det planen at næste fase bliver Nr. Fjand området, som de forventer at ville indgå i spildevandsplanen 2025 / 2030. Men lad os nu se om ikke denne tidsplan skrider for dem, det første møde vi havde med kommunen var i 2015, så inden de går i gang er der nok gået 10/12 år. Vi bliver for håbenlig indkaldt til et møde inden de går i gang. Spildevandsplanen er her den19 juni sendt i høring i 10 uger. De 3 grundejerforeninger sender en samlet høringssvar ti kommunen. Høringssvaret ændrer næppe ved beslutningen om at der skal kloakeres, og begynde at køre en ret sag som Vester Husby gjorde, er spild af penge, vil de have kloakeret så tvinger de det igennem. Sidste nyt fra kommunen er at kloakeringen tidligs bliver engang i 2025.

Bestyrelsen har også et meget surt opstød til mange af vores grundejere m.m, der køres simpelthen alt for stærk på vores veje, både i våde og tørre perioder. Jeg har personligt selv været rigtig meget i området i år, og har her kunne se, at der bliver kørt alt for stærkt, der er grundejere der slet ingen hensyn tager til dem, der bliver generet af støv, det gælder både dem, der kommer cyklende eller gående på vejene. Se dog for pokker at få lettet foden fra speederen, det gælder både i våde og tørre perioder. Vi håber alle fremover vil tænke over det, og sænke farten til max 20, gerne mindre i tørre perioder. Alternativet kan blive at vejene fremover ikke vil blive vedligeholdt som i dag, men at man fremover må køre slalom forbi hullerne i vejen. Jeg håber ikke det er der vi skal hen.

Vi har også i år fået nogle henvendelser om, at nogle grundejeres beplantning gror ud på vejene og andre steder spærrer for udsynet fra stikvejene. Vi beder jer derfor om at kontrollere at jeres beplantning ikke er til gene for trafikken, og er den det, så bedes i venligst klippe beplantningen tilbage.

Planer om udstykning af nye sommerhus området på østsiden af Hagevej, der forligger intet nyt om det. På hjemmesiden ligger der udskrift af de detail planer der er for udstykninger i hele området.

Cykelstien er de langt om længe begyndt at etablere. VKA i Staby vandt licitationen. Arbejdet begyndte lige efter påske og det forventes en anlægstid på 7 mdr., men p.g.a jordbundsforhold m.m er anlægstiden ændret til sidst på året.

Vejdagen blev i år aflyst p.g.a Covid 19. Hvis det bliver nødvendig, at der skal klippes lidt ud for de grunde der grænser op til stierne, så vil vi da, gerne, at de grundejere i år selv klipper det der grænser op til deres grund.

Sct. Hans på havnen blev også aflyst i år p.g.a forsamlings forbuddet, men vi håber da at vi ingen forbud har næste år, så legepladsudvalget igen kan invitere til en hyggelig Sct. Hans aften på havnen i 2021.

Nyheder

Se Hagevej fra luften

Vejdagen aflyses også i 2021

Referat af ordinær generalforsamling 2020

Fælles høringssvar vedrørende kloakering

Ovenstående er de seneste nyheder. Du kan finde dem alle under Nyheder og arrangementer

Kontaktinformation

Det er nu muligt for medlemmerne at registrere kontaktinformation. For at gøre dette, skal du anvende den personlige adgangskode anført på indkaldelser pr. brev til ordinær generalforsamling fra 2012 og frem.

Kontaktinformation for medlemmer, der tillader andre medlemmer at se denne, kan ses i medlemslisten.

Find os på
https://www.facebook.com/groups/hagevejgf/