Hagevejs Grundejerforening

Referat

Ordinær generalforsamling d. 30. august 2020

Formand Børge Pedersen, Hagevej 55, præsenterede bestyrelsen, og bød alle nye grundejere velkommen i foreningen.

 1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent
  Niels Peter Henriksen, Hagevej 176, blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig også selv om den blev afholdt senere end vedtægterne foreskriver grundet Corona-pandemien.
  Dorthe Møller Henriksen, Hagevej 176, og Lars Troelsen, Hagevej 187, blev valgt som stemmetællere.
  Ole Nørgaard Nielsen, Hagevej 96, blev valgt som referent.

 2. Beretning.
  Formanden bød velkommen, præsenterede den øvrige bestyrelse og gennemgik det foregående års begivenheder. Formandens beretning er i sin helhed vedlagt som bilag til referatet.

  Børge takkede bestyrelsen for godt samarbejde.

  Beretningen blev godkendt.

 3. Regnskab.
  Kasserer Tage Madsen, Hagevej 158, gennemgik regnskabet.

  Indtægterne udgjorde i 2019 41.200 Kr. mens de samlede udgifter udgjorde 49.962 Kr. så årets resultat blev et planlagt underskud på 8.762 Kr.

  Regnskabet blev godkendt.

 4. Legepladsen
  Der er tale om legepladsen ved Helklink havn, som havnen etablerede for mange år siden. På baggrund af at legepladsens blev brugt flittigt af samtlige grundejerforeningers medlemmer og gæster, blev der i 2012 nedsat et legepladsudvalg bestående af havnen og de 3 grundejerforeninger: Helmklit, Skindbjergvej og Hagevej, som i fællesskab blev enige om at ville bidrage til legepladsens vedligeholdelse.

  Niels Bo Christensen, Hagevej 150, gennemgik legepladsudvalgets beretning. Legepladsen er blevet gennemgået i 2020, repræsentanter for grund-ejerforeningerne og havnen har lagt en strategi for legepladsen, og den er blevet opdateret med nye legeredskaber. Beretning for legepladsen er at finde på grundejerforeningens hjemmeside. Legepladsudvalget vil fremover også afsøge mulighederne for fondsstøtte til udvikling af legepladsen.

  Beretningen blev godkendt, hvorved grundejerforeningen også i 2020 bevilger 20 kr. for hvert af sine medlemmer til legepladsen.

 5. Indkomne forslag
  Der var ikke indkommet forslag.

 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  Børge Pedersen, Hagevej 55, og Bente Pedersen, Hagevej 119, havde valgt ikke at genopstille, mens Niels Bo Christensen, Hagevej 150, blev genvalgt med akklamation. Som nye bestyrelsesmedlemmer blev valgt Helene Henrichsen, Hagevej 91, og Gull-Britt Kjærsgaard Jepsen, Hagevej 82.
  Bestyrelsen ser herefter således ud:

  Gull-Britt Kjærsgaard Jepsen, Hagevej 82, valgt i 2020
  Helene Henrichsen, Hagevej 91, valgt i 2020
  Niels Bo Christensen, Hagevej 150, valgt i 2020
  Ole Nørgaard Nielsen, Hagevej 96, valgt i 2019
  Tage Madsen, Hagevej 158, valgt i 2019

  Bestyrelsen konstituerer sig snarest efter generalforsamlingen.

  1. suppleant blev Lars Troelsen, Hagevej 187, og 2. suppleant blev Frands Petersen, Hagevej 197.

 7. Valg af revisorer
  Børge Pedersen, Hagevej 55 og Poul Erik Nielsen, Hagevej 9 blev valgt henholdsvis genvalgt som revisorer. Bente Pedersen, Hagevej 119, blev valgt som revisorsuppleant.

 8. Fastsættelse af kontingent.
  Bestyrelsen foreslog kontingentet uændret på 200 kr. pr. år hvilket blev vedtaget.

 9. Eventuelt.
  Tage Madsen, Hagevej 158, takkede Bente Pedersen for 10 års utrættelig indsats i bestyrelsen og overdrog hende en lille kurv som tak for indsatsen. Tage takkede dernæst Børge Pedersen for sine 18 år i bestyrelsen heraf 15 år som formand, de første af årene i en turbulent tid, men altid håndteret med tårnhøjt engagement og med godt humør. Børge fik ligeledes en lille kurv som tak for indsatsen.

  Børge takkede for ordene, og fremdrog som sin sidste gerning som formand et brev fra Holstebro Kommune, hvori man meddeler os, at kommunen har i sinde at privatisere Hage Grøft med tilløb, og at grundejerforeningen ad den vej har udsigt til fremover at skulle betale for grøftens ved-ligeholdelse. Sagen er sendt i høring, og det bliver den nye bestyrelses opgave at forholde sig til dette.

Formanden takkede for god ro og orden og ønskede alle en god sensommer.

Nyheder

Se Hagevej fra luften

Vejdagen aflyses også i 2021

Referat af ordinær generalforsamling 2020

Fælles høringssvar vedrørende kloakering

Ovenstående er de seneste nyheder. Du kan finde dem alle under Nyheder og arrangementer

Kontaktinformation

Det er nu muligt for medlemmerne at registrere kontaktinformation. For at gøre dette, skal du anvende den personlige adgangskode anført på indkaldelser pr. brev til ordinær generalforsamling fra 2012 og frem.

Kontaktinformation for medlemmer, der tillader andre medlemmer at se denne, kan ses i medlemslisten.

Find os på
https://www.facebook.com/groups/hagevejgf/