Hagevejs Grundejerforening

Referat

Ordinær generalforsamling d. 12. juni 2021

Formand Tage Madsen, Hagevej 158, bød velkommen til alle og præsenterede bestyrelsen.

 1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent
  Niels Peter Henriksen, Hagevej 176, blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.
  Dorthe Møller Henriksen, Hagevej 176, og Lars Troelsen, Hagevej 187, blev valgt som stemmetællere.
  Ole Nørgaard Nielsen, Hagevej 96, blev valgt som referent.

 2. Beretning.
  Formanden gennemgik det foregående års begivenheder. Beretningen er i sin helhed vedlagt som bilag til referatet.

  Grethe, Hagevej 133, spurgte, om grundejerforeningen sørger for beskæring af træer på grundejerforeningens friarealer. Børge Pedersen, Hagevej 55, præciserede, at det drejer sig om en trekantet jordlod nord for Hagevej 133. Formanden lovede, at bestyrelsen vil se på dette.

  Beretningen blev godkendt.

 3. Regnskab.
  Kasserer Niels Bo Christensen, Hagevej 150, gennemgik regnskabet.

  Indtægterne udgjorde i 2019 41.200 Kr. mens de samlede udgifter udgjorde 67.855 Kr. så årets resultat blev et planlagt underskud på 26.655 Kr.

  Frands Petersen, Hagevej 197, bemærkede at posten Hjertestarter står til nul i de seneste to år, og spurgte, om det skyldes, at vi har en hjertestarter, der ikke vedligeholdes. Børge Pedersen, Hagevej 55, svarede, at der er tale om hjertestarteren ved Fjand Gårdbutik som Sdr. Nissum Idrætsforening har hængt op, og som vi tidligere har ydet et mindre tilskud til etableringen af. Per, Fjand Gårdbutik, supplerede, at hjertestarteren bliver serviceret hvert andet år.

  Regnskabet blev godkendt.

 4. Legepladsen
  Der er tale om legepladsen ved Helmklink havn, som havnen etablerede for mange år siden. På baggrund af at legepladsens blev brugt flittigt af samtlige grundejerforeningers medlemmer og gæster, blev der i 2012 nedsat et legepladsudvalg bestående af havnen og de 3 grundejerforeninger: Helmklit, Skindbjergvej og Hagevej, som i fællesskab blev enige om at ville bidrage til legepladsens vedligeholdelse.

  Gull-Britt Kjærsgaard Jepsen, Hagevej 82, gennemgik hvem der sidder i legepladsudvalget og gennemgik udvalgets beretning.

  Endeligt spurgte Gull-Britt om enkelte af grundejerforeningens medlemmer kunne tænke sig at deltage i en kommende arbejdsdag på legepladsen. Otte meldte sig.

  Beretningen blev godkendt, hvorved grundejerforeningen også i 2021 bevilger 20 kr. for hvert af sine medlemmer til legepladsen, men udvalget varsler behov for en stigning i bidraget til legepladsen fra næste år. Det nøjagtige beløb fastsættes i samarbejde med de øvrige grundejerforeninger og havnen, men forventes at blive på i alt 30-40 kr. pr. medlem.

  Niels Bo Christensen, Hagevej 150, foreslog, at generalforsamlingen forhåndsgodkender en kontingentstigning til 30-40 kr. pr. medlem, så implementeringen af den stigning, der aftales med de øvrige parter næste år, ikke behøver afvente grundejerforeningens ordinære generalforsamling. Børge Pedersen, Hagevej 55, spurgte, om den påtænkte stigning kommer til at gælde alle grundejerforeninger og havnen. Gull-Britt svarede, at det absolut er hensigten. Forslaget blev vedtaget.

 5. Indkomne forslag
  Der var ikke indkommet forslag.

 6. Hjemmesiden. Registrering med mere
  Ole Nørgaard Nielsen, Hagevej 96, fortalte lidt om hjemmesiden. Stilen som han og Jette Ganzler Kristensen, Hagevej 46, i sin tid definerede fastholdes, men det forsøges nu også at orientere om relevante, lokale nyheder på hjemmesiden, hvilket forudsætter, at man kender til dem, så han opfordrede til at informere ham eller bestyrelsen om sådanne. 194 af grundejerforeningens 207 medlemmer har indtil nu oplyst en mailadresse og tilladt at grundejerforeningens bestyrelse benytter denne til meddelelser, hvilket er en stor lettelse for bestyrelsen. Bestyrelsen har også oprettet en Facebook-side forbeholdt grundejerforeningens medlemmer og primært tiltænkt kommunikation indbyrdes mellem disse. Der er et link til Facebook-siden på hjemmesiden.

 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  Tage Madsen, Hagevej 158, og Ole Nørgaard Nielsen, Hagevej 96, var på valg, og blev begge genvalgt.

  Bestyrelsen ser herefter således ud:

  Gull-Britt Kjærsgaard Jepsen, Hagevej 82, valgt i 2020
  Helene Henrichsen, Hagevej 91, valgt i 2020
  Niels Bo Christensen, Hagevej 150, valgt i 2020
  Ole Nørgaard Nielsen, Hagevej 96, valgt i 2021
  Tage Madsen, Hagevej 158, valgt i 2021

  Bestyrelsen konstituerer sig snarest efter generalforsamlingen.

  Som suppleant blev valgt Lars Troelsen, Hagevej 187.

 8. Valg af revisorer
  Børge Pedersen, Hagevej 55, og Poul Erik Nielsen, Hagevej 9, blev genvalgt som revisorer. Niels Peter Henriksen, Hagevej 176, blev genvalgt som revisorsuppleant.Hagevejs Grundejerforening

 9. Fastsættelse af kontingent.
  Bestyrelsen foreslog kontingentet uændret på 200 kr. pr. år hvilket blev vedtaget.

 10. Eventuelt.
  Tage Madsen, Hagevej 158, orienterede om: at der er kommet ny asfalt på cykelstien hele vejen til Thorsminde, at grundejerforeningen har et lille lager af støvbinder, der kan afhentes hos Lars Troelsen, Hagevej 187, samt om muligheden for, at der oprettes såkaldte affaldsøer tilgængelige fra de enkelte sommerhuse i gåafstand frem for et større antal affaldsspande på hver grund, når affaldssortering på et tidspunkt bliver en realitet.
  Der blev stillet et spørgsmål om, hvorvidt bestyrelsen har gjort sig tanker om egenkapitalen. Formanden svarede, at bestyrelsen løbende diskuterer dette, og Niels Bo Christensen, Hagevej 150, supplerede med tanker om, at grundejerforeningens medlemmer er velkomne til at komme med forslag.
  Lars Petersen, Hagevej 107, spurgte til muligheden for at etablere et vejbump eller anden form for chikane på deres stikvej, og flere andre grundejere stemte i med henvisning til, at der bliver kørt stærkt på stikvejene.
  Børge Pedersen, Hagevej 55, betvivlede effekten af vejbump, da det for mange er praksis at sænke hastigheden umiddelbart før vejbump og accelerere straks efter.


Formanden takkede dirigenten, den øvrige bestyrelse og forsamlingen for god ro og orden og ønskede alle en god sensommer.

Nyheder

Referat af ordinær generalforsamling 2024

Sankt Hans på havnen

Beretning og regnskab fra legepladsudvalget 2023

Vis eller udskriv Fjand Sangen her

Vejdag 8. juni

Generalforsamling 2024 pinselørdag

Se Hagevej fra luften

Kontaktinformation

Det er nu muligt for medlemmerne at registrere kontaktinformation. For at gøre dette, skal du anvende den personlige adgangskode anført på indkaldelser pr. brev til ordinær generalforsamling fra 2012 og frem.

Kontaktinformation for medlemmer, der tillader andre medlemmer at se denne, kan ses i medlemslisten.

Find os på
https://www.facebook.com/groups/hagevejgf/