Hagevejs Grundejerforening

 Referat

Ordinær generalforsamling d. 27. maj 2023PDF dokument

Formand Tage Madsen, Hagevej 158, bød velkommen til alle og præsenterede bestyrelsen.

 1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent
  Niels Peter Henriksen, Hagevej 176, blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.
  Børge Pedersen, Hagevej 55, og Verner Sig, Hagevej 190, blev valgt som stemmetællere. Ole Nørgaard Nielsen, Hagevej 96, blev valgt som referent.

 2. Beretning.
  Formanden gennemgik det foregående års begivenheder. Beretningen er i sin helhed vedlagt som bilag til referatet.

  Beretningen blev godkendt uden spørgsmål.

 3. Regnskab.
  Kasserer Niels Bo Christensen, Hagevej 150, gennemgik regnskabet, der går fra 1. april til 31. marts.

  Indtægterne udgjorde 41.200 Kr. mens de samlede udgifter udgjorde 76.115 Kr. så årets resultat blev et underskud på 34.915 Kr primært begrundet i omkostninger ved skelforretningen ved Klitvej 26.

  Som noget nyt gennemgik Niels fordelingen af de overordnede, typiske udgifter afbildet i et lagkagediagram.

  Diagram over, hvad vi typisk bruger kontingentet til
  Regnskabet blev godkendt.

 4. Legepladsen
  Der er tale om legepladsen ved Helmklink havn som havnen etablerede for mange år siden. På baggrund af at legepladsens blev brugt flittigt af samtlige grundejerforeningers medlemmer og gæster, blev der i 2012 nedsat et legepladsudvalg bestående af havnen og de 3 grundejerforeninger: Helmklit, Skindbjergvej og Hagevej, som i fællesskab blev enige om at bidrage til legepladsens vedligeholdelse.

  Kasserer Niels Bo Christensen, Hagevej 150, gennemgik på vegne af Helene Henrichsen, Hagevej 91, der sidder i legepladsudvalget, udvalgets beretning. Der har i 2022 været afholdt to bestyrelsesmøder men ingen arbejdsdage på legepladsen. Legepladsudvalget fungerer som et arbejdende udvalg, som har til formål at vedligeholde og renovere legepladsen. Der har i 2022 været begrænsede udgifter, og det har givet et mindre overskud. I august 2022 ønskede den hidtidige kasserer, Else Sig, Hagevej 190, at trække sig fra den funktion, og Niels Bo takkede hende for hendes betydelige indsats gennem årene. Helene Henrichsen, Hagevej 91, er ny kasserer i legepladsudvalget, der besluttede at overdrage den administrative håndtering af regnskabet, bogføring, betaling af regninger etc. til Hagevejs Grundejerforenings kasserer tillige med håndtering af egenkapitalen. Niels Bo gennemgik legepladsudvalgets regnskab samt dets forslag til nye vedtægter for udvalget.

  Børge Pedersen, Hagevej 55, roste legepladsen, men foreslog at ansøge udlejningsbureauerne om sponsorater, da de profilerer sig på legepladsens tilstedeværelse. Anton Grønborg, Hagevej 172, foreslog også ansøgning om sponsorat fra private virksomheder, og kom med et specifikt eksempel. Niels Bo mente, at tidspunktet ikke helt var det rette, og udtrykte tillid til legepladsudvalgets medlemmer. Laila, Hagevej 85, spurgte til, hvad legepladsens forsikringer præcist omfatter, hvilket Verner Sig, Hagevej 190, uddybede, da legepladsens forsikring hører under Helmklink Havn. Legepladsen er forsikret i Topdanmark under Helmklink Havns ansvarsforsikring, og oppebærelse af forsikringen forudsætter, at legepladsen til enhver tid er godkendt som offentligt tilgængelig legeplads, hvilket legepladsudvalget sikrer sker.

  Beretningen blev godkendt, hvorved grundejerforeningen i 2023 bevilger 50 kr. for hvert af sine medlemmer til legepladsen.

 5. Klitvej 26, godkendelse af skelforretning (bilag 2 og 3)
  Tage Madsen, Hagevej 158, redegjorde kort for bestyrelsens ageren som beskrevet i indkaldelsens bilag 2.

  Lars Troelsen, Hagevej 187, gav udtryk for, at det rører ved hans retsfølelse, at en lodsejer kan bygge ind på grundejerforeningens jord, vinde hævd på det og så oven i købet påføre grundejerforeningen en betydelig udgift til en skelforretning, men han tilsluttede sig bestyrelsens håndtering. Anton Grønborg, Hagevej 172, spurgte, hvorvidt kommunen er blevet kontaktet vedrørende sagen. Tage redegjorde kort for sine to kontakter til kommunen. Jens Erik Pedersen, Hagevej 178 og fra advokatfirmaet Thorninger, der har bistået grundejerforeningen i denne sag, nævnte, at garagen på Klitvej 26 blev etableret i 1998 af den daværende ejer med byggetilladelse, og at ejeren formentlig har været i ond tro, men at den nuværende ejer ikke nødvendigvis har været det. Hævden er forårsaget af mere end 20 års synlig brug af jorden og det forhold, at grundejerforeningen ikke tidligere har påtalt dette. Han var mest pikeret over den måde, den nuværende ejer havde grebet sagen an på med en skelforretning, og vurderede, at dette formentlig havde baggrund i dækning af en såden i deres retshjælpsforsikring. Det forekommer urimeligt, hvorfor advokatfirmaet også henvendte sig til Hegnssynet vedrørende fordelingen af udgifterne til landinspektør, men Hegnssynet fastholdt en ligelig fordeling mellem parterne. Jens Erik bakkede op om bestyrelsens håndtering af sagen. Anton Grønborg, Hagevej 172, uddybede sit synspunkt om, at kommunen burde have håndteret dette.

  Dirigenten satte punktet til afstemning ved oprækning af de ved generalforsamlingens start udleverede stemmesedler. Et stort flertal stemte for, ingen imod.

 6. Klitvej 28, godkendelse af afståelse af jord (bilag 2 og 4)
  Tage Madsen, Hagevej 158, redegjorde kort for bestyrelsens forslag. Jens Kirk, Hagevej 136, frygter præcedens og mente ikke, at vi bør forære jorden væk. Tage afviste risikoen for præcedens, fordi synlig brug af grundejerforeningens jord kun har været en reel mulighed i randområder, hvor det tidligere var vanskeligt at inspicere. Jens fastholdt sit synspunkt med henvisning til, at mange sommerhusgrunde internt på Hagevej grænser op til fællesareal, og frygter præcedens for, at man i fremtiden kan forgribe sig på dette og dertil få jorden gratis. Morten Mortensen, Hagevej 132, opfordrede til, at vi bevarer de stykker af fællesarealer, der her og der grænser op til vore respektive grunde, da de har stor rekreativ værdi for området. Adv. Jens Erik Pedersen, Hagevej 178, så ikke umiddelbart nogen risiko for præcedens men opfordrede til, at det indføres i referatet, at dette er en enkeltstående tilladelse, der ikke skal danne præcedens, og opfordrede desuden bestyrelsen til at undersøge, hvorvidt der er tegn på lignende forhold, hvor nogen har bygget ind over grundejerforeningens fællesareal. Børge Pedersen, Hagevej 55, var på baggrund af en aktuel observation bekymret over, at der godt kan forsvinde et hjørne af fællesarealet i ny og næ. Jens Kirk, Hagevej 136, uddybede, at hans bekymring gik på præcedens generelt og ikke kun i forhold byggesager eller disponeren over jord. Anton Grønborg, Hagevej 172, udtrykte bekymring i forhold til præcedens og dennes eventuelle påvirkning af beslutningen i dagsordenens punkt 7. Niels Bo Christensen, Hagevej 150, advarede om, at udgifterne til landinspektør, advokat m.v. meget hurtigt kan sluge alle indtægter ved salg af jord, hvis vi skal opretholde millimeterretfærdighed, og opfordrede os alle til at sikre, at vi har styr på egne skelpæle, før vi ændrer noget som helst på vore respektive grunde. Suzie-Ann Schulze, Hagevej 184, påpegede, at Klitvej 28 også har vundet hævd. Ole Nørgaard Nielsen, Hagevej 96, tilsluttede sig Suzies opfattelse ved at uddybe, at ejeren af Klitvej 28 som alternativ til at vi giver ham de ca. 300 m2uden beregning principielt kan indkalde til skelforretning, få jorden og påføre os endnu en udgift på 40.000 kr. Birger Pedersen, Hagevej 131, manede til ro og tilsluttede sig bestyrelsens forslag.

  Dirigenten satte det mest vidtgående forslag til afstemning først: Grundejerforeningen overdrager 300 m2 af sit fællesareal til ejeren af Klitvej 28 jævnfør bilag 4 til dagsordenen, dog uden beregning men under forudsætning af, at overdragelsen ikke kommer til at påføre grundejerforeningen udgifter af nogen som helst art, men dirigenten tilføjede på baggrund af debatten, at dette skal ses som et enkeltstående tilfælde, der ikke kan danne præcedens for fremtidig overdragelse af jord uden beregning. 35 grundejere stemte for , 2 stemte imod. Forslaget blev vedtaget, hvorved det mindre vidtgående forslag bortfaldt.

 7. Anmodning om køb af friareal ved Hagevej 49 (bilag 5)
  Lars Vangsgaard, Hagevej 49, motiverede deres forslag. De sætter stor pris på at være have et stykke af fællesarealet i form af skov som nabo, men ønsker bedre vedligeholdelse, og vil gerne købe denne jordlod og vil også gerne betale for den. Han fremhævede, at forslaget ikke handler om at gøre deres grund større, men primært om at sikre, at vore pletter med karakter af skov bevares og holdes i god stand. Tage Madsen, Hagevej 158, referede til, at generalforsamlinger i grundejerforeningen ved lignende forespørgsler i henholdsvis 2007 og 2016 afviste at sælge ud af friarealet. Lars replicerede, at formandens beretning i 2020 nævnte muligheden af at supplere en sommerhusgrund ved tilkøb af fællesareal. Erik Jakobsen, Hagevej 204, gav udtryk for en potentiel langsigtet forskelsbehandling, idet holdningen til salg af friareal kan ændres over tid, og opfordrede til at fastholde fællesarealet som netop en fælles ejendom. Laila, Hagevej 85, spurgte til, om grundejerforeningen ikke kunne vedligeholde fællesarealerne bedre, men støttede at holde fast i fællesareal. Jens Kirk, Hagevej 136, gav udtryk for, at der kan være mange forskellige velbegrundede holdninger til vedligeholdelse af fællesareal, og at fokus på for eksempel æstetik og biodiversitet giver vidt forskellige udtryk, og frarådede at grundejerforeningen skal have udgifter til øget vedligeholdelse. Jørgen Kristiansen, Hagevej 201, gjorde opmærksom på, at der i fremtiden kan opstå ændringer i vedligeholdelsesstandarden ved et salg til Hagevej 49, for eksempel hvis sidstnævnte grund skifter ejer. Hans Enevold, Hagevej 177, udtalte, at vedligeholdelse påhviler grundejerforeningen og anbefalede at fællesarealerne holdes – men ikke hvordan.

  Dirigenten satte forslaget til afstemning. Et stort flertal stemte for ikke at sælge det pågældende stykke fællesareal ved Hagevej 49, hvorved forslaget blev forkastet.

 8. Forslag om indkøb af støvbinder (bilag 6)
  Niels Bonde, Hagevej 194, motiverede forslaget, at den gamle ordning skal tilbage igen, hvor grundejere der ønsker det får stillet støvbinder til rådighed af grundejerforeningen uden beregning, men bragte også med baggrund i erfaringer fra andre grundejerforeninger i området et ændringsforslag i spil, hvor grundejerforeningen får en entreprenør til at sprede støvbinder over større strækninger af grusvejen, for eksempel hele stamvejen, omend dette vil være noget dyrere end det oprindelige forslag. Michelle Richardy, Hagevej 75 spurgte til prisen, hvortil Niels svarede, at entreprenør Ludvig Christensen har anslået den årlige udgift til cirka 10.000 kr. for stamvejen. Hanne Gottschalk, Hagevej 49, spurgte, om det virker i de andre grundejerforeninger, der benytter det, og hvor længe de har brugt det. Niels svarede, at de har brugt det gennem mange år, at de siger, at det virker, men at resultatet afhænger af, hvor tørt det er og hvor meget vejene bliver brugt. Hans Enevold, Hagevej 177, ser bekæmpelse af støv som en oplagt opgave for grundejerforeningen, og anbefaler at lade en entreprenør stå for det. Lars Troelsen, Hagevej 187, nævnte, at han og de øvrige forslagsstillere oplever støv som et kæmpe problem, men nævner, at det også er tilfældet for vandrere. Lars nævnte, at for eksempel aviskørsel sker med høj hastighed - også på stier. Børge Pedersen, Hagevej 55, nævnte, at den store stikvej fra Hagevej 17 til 75 er lige så belastet som stamvejen, og i så fald også bør være omfattet af en eventuel ordning om organiseret spredning af støvbinder. Jens Kirk, Hagevej 136, gav udtryk for, at støvgener snarere burde bekæmpes ved at sikre, at hastigheden på vejene reduceres, for eksempel ved at fordoble antallet af vejbump. Han nævnte, at han selv har haft sommerhus umiddelbart ud til stamvejen i 12 år men aldrig har oplevet støvgener, medgav at forskelle i beplantning kan spille ind her, men antydede også, at problemet muligvis er blevet overdrevet en anelse i debatten. Anton Grønborg, Hagevej 172, anførte at støvgener er meget hastighedsafhængige, men tilslutter sig forslaget. Dorthe Møller Henriksen, Hagevej 176, oplyste, at hun oplever rigtig meget støv, og ikke kan genkende Jens Kirks oplevelser, og at også dem der går eller cykler bliver meget generet af støv. Dorthe nævnte også, at vejbumpene er blevet lavere med tiden, hvilket medfører højere hastighed ikke mindst på vejstrækningen ned mod Helmklink Havn. Niels Bo Christensen, Hagevej 150, argumenterede for at den enkelte må dække udgiften til støvbinder, at han undres over at problemet med støv primært høres fra de sommerhuse, der ligger tættest på Helmklink Havn og ikke fra dem, der er tættest på hovedvejen og som vi allesammen kører forbi. Niels Bo nævnte også, at havnen måske også burde bidrage økonomisk, eftersom en del af trafikken på stamvejen er forårsaget af gæster til havnen, og kom også ind på, at kommende generationer vil stille krav i forhold til miljø og bæredygtighed, og anbefaldede, at vi får undersøgt de klima- og miljømæssige konsekvenser, herunder hvad det reelt er, vi eventuelt beder en entreprenør spede på vore veje, og slår fast, at støvbinder ikke er vejsalt men formentlig en blanding af magnesiumoxid. Endelig slog Niels Bo til lyd for, at der er tale om et sommerhusområde,og at støv fra grusveje og pollen fra fyrretrær nu engang er en del af betingelserne sådan et sted. En grundejer støttede observationen om, at vejbumpene er blevet lavere med tiden, og opfordrede til, at vi kigger i bakspejlet, når vi kører på grusvejene, og sætter farten ned, hvis det støver. En anden grundejer spurgte til, om kommunen eventuelt kunne inddrages. Jens Erik Pedersen, Hagevej 178, tilsluttede sig at vejbumpene vedligeholdes, og henledte opmærksomheden på, at der findes et alternativ til grus som belægning; det minder om grus i sin form men støjer og støver langt mindre. Der er muligvis tale om stenmel. Lars Troelsen, Hagevej 187, anførte at han havde talt med en tidligere grundejer, Georg Andersen, der havde oplyst, at grundejerforeningen fra 1992-93 og frem havde vognmand Harly Mogensen til at sprede støvbinder på vejene, men at bestyrelsen efter en årrække syntes, det blev for dyrt, og indførte ordningen med mulighed for afhentning af støvbinder i sække. Lars anførte til stor moro, at vi som grundejere på den baggrund måske kan siges at have vundet hævd på adgang til støvbinder. Jens Kirk, Hagevej 136, foreslog at indføre et ekstra vejbump på strækningen ned mod Helmklink Havn og at uddybe områderne omkring hver af de eksisterende vejbump. Michelle Richardy, Hagevej 75, anførte, at det er et problem for de grundejere, der udlejer deres sommerhus, selv at sprede støvbinder på vejstrækningen ved deres sommerhus, og at det næppe er trivielt at sikre, at det relativt store antal lejere sænker hastigheden. Børge Pedersen, Hagevej 55, oplyste, at stenmel giver problemer med profilering af vejene, og afviser Lars' tidsbeskrivelse med henvisning til, at der så sent som i 2010 blev stillet forslag om at asfaltere vejene, og at grundejerforeningens bestyrelse dengang foranstaltede muligheden for afhentning af sække med støvbinder, da forslaget om asfaltering blev forkastet, men at der ikke forelå nogen beslutning om, at det skulle være gratis. Hans Enevold, Hagevej 177, gav udtryk for, at hvis spredning af støvbinder skal gøres miljørigtigt, skal det gøres af fagfolk. Tage Madsen, Hagevej 158, gav udtryk for, at vi hver især har købt sommerhus på grund af miljøet, og at vi alle har vidst, at der er grusveje i vort sommerhusområde. Tage gav desuden udtryk for, at han som formand for grundejerforeningen vil få behov for hjælp til at sikre, at støvbinder spredes i de rigtige mængder og på rette tidspunkt, såfremt ændringsforslaget vedtages.

  Dirigenten afviste at lade generalforsamlingen forholde sig til ændring af vejenes belægningstype, da han vurderede, at sådanne om ønsket må fremsættes som separate forslag på en senere generalforsamling. Han satte som det mest vidtgående det ændringsforslag som Niels Bonde, Hagevej 194, fremsatte under sin motivering af det oprindelige forslag til afstemning: årlig spredning af støvbinder på stamvejen og på den store stikvej foretaget af en entreprenør. Afstemningen viste et klart flertal for dette ændringsforslag, der dermed blev vedtaget, hvorved det oprindelige forslag bortfaldt.

 9. Tilladelse til at etablere faskine på grundejerforeningens fællesareal (bilag 7)
  Birgitte Bay-Andersen, Hagevej 50, motiverede forslaget. De har været i kontakt med Holstebro Kommune, der har vurderet, at det ikke er muligt at lede regnvandet væk på egen grund. Kommunen har anvist en mulig løsning med en faskine nedgravet på vendepladsen ved Hagevej 192. Vendepladsen og den vej rørføringen påtænkes er en del af grundejerforeningens fællesareal. En placering helt nede ved stamvejen er ikke mulig, da det er Natura 2000 område hvortil der ikke må ledes vand. Lars Troelsen, Hagevej 187, gav udtryk for, at området hvor faskinen tænkes placeret i forvejen er hårdt belastet af vand og nævnte, at der på stamvejens modsatte side er grøfter som Naturstyrelsen burde vedligeholde, men at det ikke sker, og at de reelt ikke fungerer. Birgitte indvendte, at der er tale om en faskine, hvorfra vandet skal sive ned i den sandjord, Holstebro Kommune har konstateret findes hvor faskinen tænkes nedgravet. Børge Pedersen, Hagevej 55, støttede forslaget og tilføjede, at vand vil blive ledt langsomt til faskinen gennem vinterperioden, og at det ikke akut vil kunne skabe udfordringer. Jørgen Bach, Hagevej 168, tilsluttede sig Børges vurdering. Niels Bonde, Hagevej 194, syntes det er forkert at flytte problemet fra et sted til et andet, og at forslaget er utilstrækkeligt dokumenteret. Birgitte henviste til, at det er Holstebro Kommune, der har anvist den foreslåede løsninger. Jens Erik Pedersen, Hagevej 178, foreslog at lade generalforsamlingens accept være betinget af, at bestyrelsen undersøger, hvorvidt den påtænkte løsning kan give problemer for andre grundejere, og af at bestyrelsen konkluderer, at det ikke bliver tilfældet. Lars Petersen, Hagevej 107, spurgte, om problemet ikke kunne løses af faskiner på egen grund, hvortil Birgitte svarede, at det har de allerede, men at det ikke afhjælper problemet, fordi disse ligger på et lerlag som vandet ikke kan trænge igennem. Suzie-Ann Schulze, Hagevej 184, gjorde opmærksom på, at såfremt forslaget vedtages under forudsætning af bestyrelsens afklaring af dets effektivitet, bliver bestyrelsen nødt til at indhente eksperthjælp til dette, hvilket vil medføre en omkostning for grundejerforeningen. En grundejer anfører, at der altid har eksisteret regler om, at naboer har pligt til at aftage vand fra andre naboer. En anden grundejer opfordrede til at sikre, at grøfter ned mod havnen renses op. En tredje grundejer foreslog at hyre et rådgivende ingeniørfirma til at undersøge jordbundsforholdene nærmere. Tage Madsen, Hagevej 158, indvendte, at en sådan undersøgelse let kan koste 100.000 kr., og tilføjede, at han grundlæggende er af den opfattelse, at vand skal håndteres på egen matrikel. Hagevej 131 foreslog, at Hagevej 50 selv bekoster en prøveboring på vendepladsen. Birgitte svarede, at der allerede er foretaget en prøvegravning på stedet sammen med kommunen, og at den viste, at de øverste 180 cm er sand og derefter lerholdigt sand, så vandet bør kunne sive ned i jorden.

  Dirigenten satte forslaget til afstemning. 29 grundejere stemte for, ingen stemte imod, hvorved forslaget blev vedtaget.

 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  Ole Nørgaard Nielsen, Hagevej 96, og Tage Madsen, Hagevej 158, var på valg, og bestyrelsen foreslog at Suzie-Ann Schulze, Hagevej 184, indtræder i bestyrelsen i et år i stedet for Karsten Lund, Hagevej 141, der har solgt sit sommerhus. Alle blev valgt.

  Bestyrelsen ser herefter således ud:

  Helene Henrichsen, Hagevej 91, valgt i 2022
  Niels Bo Christensen, Hagevej 150, valgt i 2022
  Ole Nørgaard Nielsen, Hagevej 96, valgt i 2023
  Suzie-Ann Schulze, Hagevej 184, valgt for et år i 2023
  Tage Madsen, Hagevej 158, valgt i 2023

  Bestyrelsen konstituerer sig snarest efter generalforsamlingen.

  Som suppleanter valgtes Anette Koldby, Hagevej 113, og Lars Troelsen, Hagevej 187

 11. Valg af revisorer
  Børge Pedersen, Hagevej 55, og Poul Erik Nielsen, Hagevej 9, blev genvalgt som revisorer. Birgitte Bay-Andersen, Hagevej 50, blev valgt som revisorsuppleant.

 12. Fastsættelse af kontingent.
  Bestyrelsen foreslog kontingentet uændret på 200 kr. pr. år hvilket blev vedtaget.

 13. Eventuelt.
  Tage Madsen, Hagevej 158, omtalte et forslag om at etablere fliser 2,5 m på hver side af vejbump i hele vejens bredde for at undgå huller i vejen ved bumpene. Belægningen skal have profil, så den bliver 10 cm. højere i midten end i siderne, og at grusbelægningen får samme profil, så vandet ledes væk fra vejen. Et overslag over udgiften til at forsøge ovenstående på de to vejbump tættest på Klitvej er 58.000 kr. En grundejer foreslog at indhente flere tilbud, da han syntes, overslaget lyder meget dyrt. En anden grundejer foreslår at supplere med et ekstra bump i den del af stamvejen længst ned mod Helmklink Havn, men Tage gjorde opmærksom på, at grundejerforeningen kun råder over stamvejen til og med stikvejen ved Hagevej 204, mens resten håndteres af Naturstyrelsen. Niels Bonde, Hagevej 194, anførte, at alle vejbump lider under, at de med tiden er blevet for flade og på en eller anden måde bør rettes op. Dorthe Møller Henriksen, Hagevej 176, bekræftede, at alle 8 bump har problemet, og spurgte, om det er muligt at fjerne noget grus om bumpene, og om det er muligt at forbedre skiltningen og hastighedsbegrænsning – eventuelt også på tysk. Suzie-Ann Schulze, Hagevej 184, anførte, at vi kører alle for stærkt, også os selv.

  Formanden mindede om vejdagen den 10. juni kl. 10.00 og opfordrede alle interesserede til at møde op til såvel en praktisk indsats som hyggeligt, socialt samvær.

  Sankt Hans arrangementet starter den 23. juni kl. 19, båltalen kl. 20 angiveligt v. Frederik Madsens søn

  Niels Bo Christensen, Hagevej 150, luftede en idé at udlodde en del af egenkapitalen og for eksempel udlodde 2000 kr. til hvert medlem. Lars Troelsen, Hagevej 187, mindede om, at med overslaget på justering af vejbump, udgiften til støvbinder og en kommende kloakering skal der nok blive brug for egenkapitalen. En anden grundejer gav udtryk for, at der som antydet i dagens debatter formentlig også kan blive behov for midler til oprensning af grøfter. En tredje grundejer spurgte til, hvordan en eventuel udlodning stiller os skattemæssigt. Børge Pedersen, Hagevej 55, manede til besindighed og opfordrede til at sikre, at egenkapitalen forrentes så godt som muligt, eventuelt mod at en del af egenkapitalen bindes i for eksempel et halvt år. Niels Peter Henriksen, Hagevej 176, foreslog, at vi i stedet indfører en periode med kontingentfrihed og dermed også sparer gebyret til Holstebro Kommune for opkrævning af kontingentet. Ole Nørgaard Nielsen, Hagevej 96, foreslog at afsætte midler til affalds-øer, så vi efter forhandling med kommunen måske kan undgå at få flere affaldsspande på hver matrikel som følge af den nye affaldsbekendtgørelse. Lars Troelsen, Hagevej 187, fortalte, at han har fået oplyst, at der ikke påtænkes mere end en affaldsbeholder på hver matrikel. Niels Bo konkluderede selv, at stemningen mest går i retning af at bibeholde egenkapitalen indtil videre og takkede.

  En grundejer nævnte, at han har fået besøg af en husmår, og efterlyste idéer til, hvad man gør ved det. En anden grundejer svarede, at de har fordrevet en husmår ved hjælp af nogle ildelugtende klude til ophængning. En tredje grundejer havde hjemme erfaret, at DR P3 er udmærket til at skræmme husmårer væk.

Ole Nørgaard Nielsen, Hagevej 96, gjorde opmærksom på, at han havde taget nogle billeder ud over forsamlingen, og at deltagerne var velkomne til at henvende sig til ham, såfremt de ikke ønskede disse offentliggjort, for eksempel på grundejerforeningens hjemmeside.

Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

Formanden takkede dirigenten for sin håndtering af generalforsamlingen, takkede bestyrelsen for godt samarbejde og ønskede alle en god sommer.

Nyheder

Vejdag 8. juni

Generalforsamling 2024 pinselørdag

Referat af ordinær generalforsamling 2023

Beretning og regnskab fra legepladsudvalget 2022

Nye vedtægter for legepladsudvalget

Se Hagevej fra luften

Kontaktinformation

Det er nu muligt for medlemmerne at registrere kontaktinformation. For at gøre dette, skal du anvende den personlige adgangskode anført på indkaldelser pr. brev til ordinær generalforsamling fra 2012 og frem.

Kontaktinformation for medlemmer, der tillader andre medlemmer at se denne, kan ses i medlemslisten.

Find os på
https://www.facebook.com/groups/hagevejgf/